Miasto Kielce ponownie ubiega się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

We wtorek, 22 grudnia 2020 r. Miasto Kielce złożyło do Wojewody Świętokrzyskiego trzy wnioski (dla trzech inwestycji) o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Jest to odpowiedź na drugi nabór konkursowy ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów. W jego ramach, jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie trzy wnioski na nie więcej niż trzy inwestycje.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone będą na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. 

 

Termin zgłaszania wniosków upływa w dniu 28 grudnia 2020 r.

 

Zgłoszone inwestycje:

1. Budowa drogi - ul. Karczunek, łączącej ul. Witosa z ul. Jeleniowską.

Zadanie obejmuje budowę nowej jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, obiektu mostowego i budowę elementów BRD z oznakowaniem. Zadanie komplementarne do realizowanej inwestycji (rozbudowa ul. Zagnańskiej i Witosa) ze środków UE - RPOWŚ (ZIT). 

Wartość projektu oraz wnioskowane dofinansowanie: 9,5 mln zł, planowany termin realizacji: 05.2021 r. - 12.2022 r.

 

2. Rozbudowa drogi powiatowej - al. Górników Staszicowskich w Kielcach na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Pańskiej. 

Zadanie obejmuje budowę nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, miejsc postojowych, zatok przystankowych, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia. 

Wartość projektu oraz wnioskowane dofinansowanie: 8 mln zł, planowany termin realizacji: 05.2021 r. - 12.2022 r.

 

3. Stworzenie warunków do rozwoju lokalnych firm i pozyskania zewnętrznych inwestorów poprzez zakup, uzbrojenie i przygotowanie do sprzedaży terenów inwestycyjnych. 

Planuje się nabycie ok. 5 ha terenów w rejonie Niewachlowa, przygotowanie ich do lokowania inwestycji i/lub reinwestycji.  Docelowo pozwoli to wesprzeć rozwój rządowej inwestycji - budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Zadanie obejmie: skomunikowanie terenu (drogi dojazdowe i wewnętrzne), badania geologiczne, uzbrojenie, przygotowanie PZP zgodnego z celem oraz realizację działań promocyjnych.

Wartość projektu oraz wnioskowane dofinansowanie: 17 mln zł, planowany termin realizacji: 04.2021 r. - 12.2022 r.

Powrót na początek strony