Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce

W sali konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego kieleckiego ratusza, we wtorek, 8 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce. Obrady zwołano na wniosek 11 radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości, który został złożony w dniu 1 czerwca 2021 r., zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

W programie obrad znalazły się punkty dotyczące odwołania Kamila Suchańskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kielce oraz powołania nowego przewodniczącego.

Obrady, które rozpoczęły się w trybie zdalnym prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Katarzyna Czech-Kruczek. Po przyjęciu porządku obrad cztery kluby zgłosiły swoje kandydatki do Komisji Skrutacyjnej, następnie radni przegłosowali skład komisji do przeprowadzenia tajnego głosowania projektu uchwały w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kielce radnego Kamila Suchańskiego oraz do przeprowadzenia wyboru na tę funkcję.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszły trzy radne: Monika Słoniewska z klubu Prawa i Sprawiedliwość, Katarzyna Zapała z klubu Koalicja Obywatelska oraz Anna Kibortt z klubu Projekt Wspólne Kielce. Radni stosunkiem głosów 5 za, 15 przeciw i 4 wstrzymujących się, odrzucili kandydaturę Katarzyny Suchańskiej z klubu Bezpartyjni i Niezależni.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Anna Kibortt przedstawiła przyjęte przez tę komisję, zasady głosowania tajnego oraz poinformowała, że radni, których nie ma na sali na przyjazd do Urzędu Miasta i oddanie głosu mieli czas do godziny 20.30.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy 25 radni. Zdecydowana większość opowiedziała się za odwołaniem Kamila Suchańskiego z funkcji przewodniczacego Rady Miasta Kielce. Za było 21 radnych, przeciwko było czworo radnych.

Radny Wiesław Koza z klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Jarosława Karysia na funkcję przewodniczącego kieleckiej Rady Miasta. Wiceprzewodniczący Rady i przewodniczący klubu radnych PiS jest jedynym kandydatem na to stanowisko. Tajne głosowanie trwało do godziny 21.50.

W głosowaniu tajnym kandydaturę Jarosława Karysia poparło 17 radnych, przy trzech głosach przeciw. Od głosu wstrzymało się pięcioro radnych.

 

Podczas nadzwyczajnej sesji Jarosław Karyś złożył wniosek o zmianę porządku obrad i uzupełnienie go o punkt dotyczący jego rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Radni przyjęli wniosek wiekszością głosów.
 
Na zakończenie Jarosław Karyś przejął prowadzenie obrad i zakończył nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta Kielce.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz projektów uchwał.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania projektu uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Kielce radnego Kamila Suchańskiego oraz do przeprowadzenia wyboru na tę funkcję.
  4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, przyjętych przez tę komisję, zasad głosowania tajnego nad objętymi porządkiem obrad i projektami uchwał.
  5. Przeprowadzenie tajnego głosowania projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Kamila Suchańskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
  6. Podjęcie uchwały potwierdzającej wynik głosowania tajnego, o którym mowa w ust. 5 porządku obrad.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Kielce:

1) zgłaszanie radnych - kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Kielce;

2) przeprowadzenie tajnego głosowania projektu uchwały w sprawie wyboru radnego (radnej) na Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

3) podjęcie uchwały potwierdzającej wynik głosowania tajnego nad projektem uchwały, o której mowa w pkt 2.

  1. Przejęcie obrad Rady Miasta Kielce przez wybranego Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Sesję zwołano w trybie zdalnym z zastrzeżeniem, iż głosowanie w punkcie 5 oraz punkcie 7 podpunkt 2 odbędzie się w trybie tajnym zgodnie z paragrafem 45 ustęp 12 Statutu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony