Rusza program "Mieszkanie za remont"

Prezydent Kielc ogłasza Program „Mieszkanie za Remont”, przeznaczony dla mieszkańców miasta. Projekt uchwały w tej sprawie uzyskał akceptację Rady Miasta Kielce na czerwcowej sesji.

Program jest skierowany do mieszkańców znajdujących się na liście osób ubiegających się o najem mieszkania z mieszkaniowego zasobu miasta i spełniających kryteria dochodowe określone w uchwale Rady Miasta w Kielcach z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

- Osoba która wykona remont lub adaptację lokalu na własny koszt i podpisze umowę najmu lokalu, może z tego tytułu zostać zwolniona z czynszu przez okres do 60 miesięcy - informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

W zasobach miasta, z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych, jest dużo niezamieszkałych lokali mieszkalnych, które są pustostanami. Zdecydowana większość z nich wymaga jednak przeprowadzenia prac remontowych, aby nadawały się do przeznaczenia ich do zamieszkania.

- Dlatego dyrekcja Miejskiego Zarządu Budynków corocznie będzie wyznaczać pustostany z puli wolnych i niezamieszkałych lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym miasta, do remontu lub adaptacji przez przyszłych najemców. Remonty będą musiały zostać dokonane we własnym zakresie i na własny koszt - tłumaczy prezydent Bogdan Wenta.

Do realizacji Programu „Mieszkanie za Remont” przeznaczonych zostanie do 15% wolnych i niezamieszkałych lokali, które wymagają remontów, w każdym roku budżetowym.

- Zakres robót w zależności od lokalu jest rożny. Często konieczna jest wymiana instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, uzupełnienie tynków, malowanie, wymiana okien, podłóg - wylicza Krzysztof Miernik, p.o. dyrektora MZB. - Wyznaczyliśmy już 9 lokali mieszkalnych, w różnych częściach miasta, do remontu przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt. Mieszkania znajdują się w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Czarnów i Szydłówek. Listę lokali można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków: www.mzb.kielce.pl.

Po zawarciu umowy remontowej, kontrolę nad jej realizacją, odbiór robót oraz dokonanie kwalifikacji wysokości poniesionych nakładów, dokonają pracownicy MZB. Uznają oni koszty robót, które trwale związane są z remontowanym lub adaptowanym lokalem i były koniecznymi do poniesienia w celu prawidłowego użytkowania lokalu.

 
 
W przypadku, gdy wartość uznanych nakładów wyrażona w złotych (brutto) wynosi:

a.    poniżej 15000 - zwolnienie z czynszu wynosi do 36 miesięcy
b.    między 15000 a 30000 - zwolnienie z czynszu wynosi do 48 miesięcy
c.    powyżej 30000 - zwolnienie z czynszu wynosi do 60 miesięcy

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej propozycji, w pierwszej kolejności muszą wypełnić i dostarczyć wniosek o zamiarze przystąpienia do programu „Mieszkanie za Remont”. Wszystkie informacje, wraz z niezbędnymi dokumentami, są zamieszczone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kielce nr 266/2020, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony