Sesja Rady Miasta Kielce

Sesja Rady Miasta Kielce rozpoczęła się w czwartek, 10 czerwca w trybie zdalnym. Obrady otworzył nowo wybrany przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

Jedno z pierwszych głosowań dotyczyło zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce. Za zdjęciem tego punktu z porządku obrad zagłosowało  17 radnych, pięcioro było przeciw, a dwóch się wstrzymało.

Kieleccy radni zgodzili się na przekazanie z budżetu miasta kwoty 280 tys. zł dla klubu Łomża Vive Kielce, z tytułu promocji poprzez sport. Za wsparciem piłkarzy ręcznych zagłosowało 19 radnych, przeciw głosowało dwóch, trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program szczepień przeciw grypie na lata 2021 – 2024. Z darmowych szczepień będą mogli skorzystać mieszkańcy Kielc, którzy ukończyli 55 lat. Rocznie z budżetu miasta na realizację programu przeznaczonych zostanie kilkaset tysięcy złotych. Przewiduje się, że łącznie w ciągu najbliższych czterech lat zaszczepionych przeciw grypie zostanie ok. 40 tys. kielczan. Szczepienia populacyjne przeciw grypie organizowane są w Kielcach od 15 lat.

Amfiteatr na Kadzielni będzie nosić imię Andrzeja Litwina, zdecydowali kieleccy radni podczas czwartkowej sesji. Pomysłodawcą inicjatywy był Jarosław Bukowski, radny z klubu Projekt Wspólnie Kielce. Za projektem uchwały w tej sprawie 21 radnych zagłosowało za, jeden sprzeciwił się, a dwóch wstrzymało się od głosu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 29 kwietnia 2021 r. i 13 maja 2021 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020 przyjętego uchwałą nr XXI/388/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Kielce za rok 2020.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Kielce;

2) projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;

5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;

6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;

7) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 25 oraz udziału w garażu, znajdujących się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 roku nr 68/70;

8) projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Nowy Świat;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tartacznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. dz. nr 448/5 - obręb 0005);

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanego gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 10/77 - obręb 0012);

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Hugona Kołłątaja oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Elizy Orzeszkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Oskara Kolberga oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Obrzeżnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ - Obszar II - Zalew Kielecki -Klonowa – Piaski";

18) projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach;

19) projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program szczepień przeciw grypie na lata 2021 – 2024;

20) projekt uchwały w sprawie nadania imienia Amfiteatrowi Kadzielnia w Kielcach oraz zmiany statutu;

21) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

22) projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach;

23) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia publicznej branżowej specjalnej szkoły ponadpodstawowej I stopnia dla uczniów niedostosowanych społecznie;

24) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIV/906/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę XXXIV/783/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania;

25) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach;

26) projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony