Urząd Miasta Kielce od środy 22 kwietnia pracuje w trybie wewnętrznym

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Kielc, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Miasta Kielce - od środy 22 kwietnia 2020 r. będzie pracował w  trybie wewnętrznym, nadal zamknięty dla interesantów.


Do zadań realizowanych przez Urząd, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
1. Rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego;
2. Ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3. Pomocy społecznej;
4. Świadczenia usług komunalnych;
5. Wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
6. Administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),
c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),
7. Ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).


Załatwianie wszelkich spraw odbywa się wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Urzędu Miasta Kielce.

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów:
    tel. 41-36-76-009, 41-36-76-099 (Rynek 1)
    tel. 41-36-76-509 (ul. Strycharska 6)
    mail: boi@um.kielce.pl

 

Wykaz telefonów do wszystkich Wydziałów UM (kliknij)

Książka telefoniczna Urzędu Miasta Kielce (kliknij)

 

Informujemy również, że wszelkie wnioski oraz dokumenty, stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków, można składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, bądź elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailem (dokument, zgodnie z KPA,  musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

O wszelkich zmianach, dotyczących funkcjonowania Urzędu, będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.um.kielce.pl. 

Powrót na początek strony