Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Głównym celem programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie miasta Kielce jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie. Pozwoli to na likwidację na terenie miasta Kielce negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko naturalne wyrobów zawierających azbest.

Program zakłada realizację szeregu zadań, które należy przeprowadzać według opracowanych uprzednio harmonogramów, w tym:

  • Edukacja społeczeństwa w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka oraz obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.
  • Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.
  • Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu.
  • Eliminacja możliwości powstawania ,,dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest.
  • Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji.

Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Kielce na lata 2019-2022

Prezydent Miasta Kielce informuje, że w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest.

Wzory dokumentów dot. demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oraz załadunku, wywozie i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce, jak również ze strony internetowej www.um.kielce.pl.

I. Zarządzenie Nr 167/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Prezydenta Miasta Kielce
II. Wniosek DEMONTAŻ (dot. Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych)
III. Wniosek ODBIÓRDokumenty należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, na kancelarii Urzędu pok. nr 12 lub ul. Strycharska 6 na kancelarii Urzędu pok. nr 12 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

Osoby fizyczne dokumenty mogą składać do dnia 1.08.2021 r.
Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe dokumenty mogą składać do dnia 16.04.2021 r.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu 41 36 76 655

Powrót na początek strony