Aktywizacja i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu wsparcia dla osób bezdomnych
zdj. Urząd Marszałkowski

To będzie szansa na powrót do normalności. W Urzędzie Marszałkowskim Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach podpisał umowę na dofinansowanie projektu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. W wydarzeniu uczestniczyła dyrektor MOPR w Kielcach Magdalena Gościniewicz.

- Projekt ma ułatwić osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością wyjście z trudnej sytuacji życiowej. W ramach projektu zostaną także przygotowane trzy mieszkania, w których osoby bezdomne będą się uczyć samodzielnego życia. Ponadto nasi pracownicy będą mogli skorzystać ze specjalistycznych szkoleń, które umożliwią im podniesienie kompetencji zawodowych – powiedziała dyr. MOPR. 

Pomoc przeznaczona jest dla osób mieszkających, pracujących, uczących się lub przebywających w Kielcach. Osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością lub mieszkańcy dotknięci ubóstwem i wykluczeniem społecznym zostaną objęte szerokim wsparciem, które wzmocni ich aktywność w różnych sferach życia społecznego.

W projekcie pn. „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” zaplanowano m.in. pracę „streetworkerów”, trenerów umiejętności społecznych i asystentów osób bezdomnych, którzy aktywnie włączą się w codzienne życie osób w kryzysie bezdomności i zaoferują im potrzebne wsparcie, a także zmotywują ich do zmiany sposobu myślenia i osiągania samodzielności.

Rekrutacje osób do projektu będą prowadzić pracownicy MOPR poprzez bezpośredni kontakt.  

„Najpierw mieszkanie”

Jedną z form wsparcia będzie zapewnienie osobie bezdomnej, dotkniętej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkania na czas wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej. W sierpniu 2024 r powstaną trzy mieszkania: treningowe, wspomagane oraz lokal w modelu „Najpierw mieszkanie”. Będą w nich prowadzone treningi, które pomogą uczestnikom projektu zdobyć praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem domu i życiem codziennym. Zapewniona im zostanie pomoc asystenta i udział w grupach wsparcia.

Ponadto osoby objęte pomocą będą uczestniczyć w wydarzeniach realizowanych przez partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie Edukacja przez Internet. Celem jest integracja osób bezdomnych ze społecznością lokalną, a także uwrażliwienie mieszkańców na problem bezdomności i ubóstwa, kształtowanie postaw antydyskryminacyjnych oraz przełamywanie stereotypów o osobach bezdomnych.

W efekcie tych działań osoby w kryzysie będą mogły odzyskać samodzielność, kontrolę nad własnym życiem i poczucie godności. Wsparciem objętych zostanie 70 osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, a ze szkoleń skorzysta 35 pracowników MOPR pomagających osobom wykluczonym społecznie.

MOPR na realizację projektu pn. „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” pozyskał dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości prawie 2,5 mln zł. Wkład własny Miasta Kielce to ponad 130 tys. zł.  Projekt będzie realizowany do końca lipca 2026 r. 

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.jpg

Powrót na początek strony