Ankieta nt. tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego

Jeszcze tylko do 16 lutego trwają Konsultacje Społeczne ws. tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Ankieta dostępna jest na stronie Idea Kielce.

Od 9 lat kielczanie zgłaszają i wybierają projekty, które potem pojawiają się w przestrzeni publicznej. W tym czasie miasto zrealizowało już ponad 180 pomysłów mieszkańców i wciąż realizuje kolejne. Obecnie trwa budowa skateparku przy Kadzielni oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1.
Przed nami jubileuszowa, 10. edycja Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Przy tej okazji chcemy porozmawiać o tym, jak zmienić budżet obywatelski, żeby jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców.

Na podstawie doświadczeń z ostatnich edycji budżetu obywatelskiego, uwag mieszkańców oraz wyników ewaluacji zaproponowaliśmy kilka zmian w procedurze.

Najważniejsze z nich dotyczą:

• przeformułowania definicji projektów zielonych,
• wydłużenia czasu na złożenie odwołania z 7 do 14 dni,
• zmiany sposobu wyłaniania zwycięskich projektów.

W trakcie konsultacji chcemy poznać opinie mieszkańców na temat proponowanych zmian, a w szczególności o tym, jak mogłaby wyglądać kwalifikacja projektów przeznaczonych do realizacji. Dotychczas decydowały o tym dwie przesłanki, które musiały być spełnione łącznie tj. liczba głosów uzyskanych w głosowaniu oraz to czy koszt projektu mieści się w kwocie przeznaczonej  na daną kategorię projektów.

Zgodnie z nowym zapisem, w przypadku, w którym nie wystarczałoby środków na realizację kolejnego projektu na liście projektów w poszczególnych kategoriach, istniałaby możliwość przeprowadzenia konsultacji z wnioskodawcą w zakresie merytorycznego ograniczenia projektu do wartości kwoty dostępnej w danej kategorii, pod warunkiem, że brakująca kwota nie przekraczałaby 30% wartości całego projektu oraz istniałaby techniczna możliwość ograniczenia lub korekty zakresu projektu, bez utraty jego istotnego charakteru

Jest także propozycja, aby projekty z KBO mogły być realizowane nie tylko na nieruchomościach będących własnością Miasta Kielce, ale także nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta pod warunkiem, że cel projektu jest zbieżny z celem na jaki została przeznaczona dana nieruchomość.

W przypadku projektów zielonych, zmiana definicji ma ułatwić mieszkańcom określenie, które projekty mogą kwalifikować się do tej kategorii. Zamiast procentowego wskazania, skupiamy się na zaprezentowaniu katalogu przykładowych projektów, które mogą być zgłoszone i realizowane w tej kategorii. Dodatkowo dla osób, które będą wskazywać "zielone" projekty, miejscy urzędnicy opracują poradnik, w którym przeprowadzą mieszkańca przez proces planowania takiej inwestycji.

Ankietę, projekt uchwały zmieniającej Regulamin KBO oraz Regulamin KBO ze zmianami można znaleźć na stronie Idea Kielce.  

Konsultacje z przedstawicielami OPP

W ramach prowadzonych konsultacji w piątek, 11 lutego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Michałem Piaseckim i Wiktorem Pytlakiem, którzy reprezentują Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Forum Kieleckich Organizacji Pozarządowych.

W trakcie spotkania z pracownikami Biura ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej omówiono propozycje zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego przygotowanych przez Forum Kieleckich Organizacji Pozarządowych. Podczas dyskusji wymieniono się spostrzeżeniami i uwagami na temat Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Powrót na początek strony