Apel do mieszkańców ws. aktualizacji deklaracji odpadowych

Z uwagi na pojawiające się przypadki zaniżania ilości osób zamieszkujących nieruchomości na terenie miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przystępuje do ponownej weryfikacji zintensyfikowania danych zawartych w deklaracjach odpadowych mieszkańców Kielc.

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość mieszkańcy Miasta Kielce powinni zgłaszać do zarządców nieruchomości lub w przypadku nieruchomości jednorodzinnych do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Kielce, na której powstają odpady komunalne, jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Weryfikacja złożonych deklaracji prowadzona jest m.in. w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy są wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących na posesji może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej nawet do 5 lat wstecz, a także mandat 500 zł. Więcej na https://kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/gospodarka-odpadami/sprawy-z-zakresu-gospodarki-odpadami/deklaracje.html 

Powrót na początek strony