Będą obradować kieleccy radni

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś podczas konferencji prasowej przedstawił planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w czwartek 9 listopada o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 12 października 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

5) projekt nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

6) projekt nr 3 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

7) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

8) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

9) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

10) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”;

11) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i ul. Tujowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Józefa Brandta oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

14) projekt uchwały w sprawie przyznania dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej oraz wyrażenia zgody na zbycie ich w drodze bezprzetargowej;

15) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Kielce Nr XVII/321/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. dot. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Podklasztornej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie zbycia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Kapitulnej;

17) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Świętej Weroniki i 1 Maja (dz. nr 302/43, 302/41, 302/68 obr. 0005);

18) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Sikorskiego (dz. nr 836/142, 836/141 obr. 0007);

19) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Pańskiej;

20) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Majora Jurija Gagarina i przyznania prawa pierwszeństwa (dz. nr 4/44, 4/46 obręb 0023);

21) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej;

22) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania;

23) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności;

24) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

25) projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Obsługi Placówek w Kielcach.

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony