Będą obradować radni

W czwartek, 19 stycznia, o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego rozpocznie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Kielce. Planowany porządek obrad, na konferencji prasowej, przedstawił Przewodniczący Jarosław Karyś.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 1 grudnia 2022 r. i 15 grudnia 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce z działalności w roku 2022.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

4) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną;

5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 roku;

6) projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży;

7) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

8) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu;

9) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania;

10) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

11) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności;

12) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok oraz przyjęcia programu osłonowego „Udzielenie wsparcia i poprawa bezpieczeństwa seniorów w 2023 roku”;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Rakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej i ul. Łukowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

18) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 933/14 obręb 0010);

19) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Żytniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 630/5 - obręb 0016);

20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Robotniczej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

22) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lisowie gmina Morawica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 784, 785 - obręb 23);

23) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia grunta położonego w Kielcach w rejonie ulicy Heleny Modrzejewskiej i ulicy Wincentego Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

24) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Artura Grottgera oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

25) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Mikołaja Gomółki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

26) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulicy Stefana Jaracza i ulicy Mikołaja Gomółki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

27) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

28) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Wapiennikowej (dz. nr: 1109/25,1109/26);

29) projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Kielce Nr LVI/1099/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa (dz. nr: 2034, 2138);

30) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Fałata (dz. nr: 2034, 2138);

31) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr 923/2);

32) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr 924/2);

33) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej i przyznania prawa pierwszeństwa (dz. nr 933/16);

34) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta w Kielcach Nr LV/1242/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Mała Zgoda (działki nr 413/1, 414/1, 414/2, 414/3);

35) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach: Mała Zgoda i Generała Mariana Langiewicza (działki: nr 414/7, nr 414/3, nr 505/7, nr 505/6, nr 507/6);

36) projekt uchwały w sprawie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce;

37) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce;

38) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2023-2026”;

39) projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

40) projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;
41) projekt uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Wzgórze Zamkowe” w Kielcach;

42) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

43) projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Kielce za rok 2022;

44) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”;

45) projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce;

46) projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce, ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Kielce.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony