Projekt budżetu Kielc na 2023 rok z pozytywną opinią RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wydała pozytywną opinię dotyczącą uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2023 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045.

W dokumencie zwraca uwagę na 3 elementy - ujemny wynik operacyjny, co jednak zdaniem RIO nie narusza art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, niższe rozchody niż przypadające do realizacji w 2023 roku spłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań, co zniwelowano w przygotowanej autopoprawce do uchwały budżetowej oraz rekomendacji monitorowania wskaźnika relacji długu.

Dokumenty zostały przedstawione przez Prezydenta Miasta Kielce.

RIO pozytywnie zaopiniowała również możliwość sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Sesja budżetowa Rady Miasta Kielce odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r.

Porządek obrad 

Powrót na początek strony