Do 17 listopada można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta

Reprezentują młodych kielczan i włączają się w dyskusje o życiu miasta. Jeszcze w listopadzie odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta na nową, dwuletnią kadencję. Rada ma charakter konsultacyjny i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół nie związaną z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym. Młodzi radni prowadzą swoją działalność nieodpłatnie.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 listopada 2023 roku, kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta IV kadencji, można zgłaszać do 17 listopada do godz. 13:00. Wybory do Młodzieżowej Rady są powszechne, bezpośrednie, równe, tajne oraz większościowe.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi co najmniej 10 radnych, wybranych przez swoich rówieśników i rówieśniczki w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach, które stanowią okręgi wyborcze.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Kielce  kandydatów na Radnych zgłaszają uczniowie danej Szkoły w liczbie co najmniej 10 uczniów, na piśmie, wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie, w formie i terminie określonymi w zarządzeniu Prezydenta o Wyborach. Zgłoszenia kandydatów na Radnych przyjmują komisje wyborcze.

W wyborach do MRM bierne i czynne prawo wyborcze ma uczeń szkoły ponadpodstawowej. Kandydatem nie może być uczeń Szkoły zawieszony w prawach ucznia lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu. W przypadku uczniów niepełnoletnich, aby kandydować w wyborach do MRM, a później uczestniczyć w jej pracach, rodzice bądź opiekunowie prawni kandydata wyrażają na to pisemną zgodę.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, odbędą się 28 listopada 2023 r. W mieście utworzone zostały 34 okręgi wyborcze, którymi są Szkoły (Zespoły Szkół).

Celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest przede wszystkim włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców i mieszkanki miasta, wspierać działalność wolontariacką i charytatywną młodzieży oraz bronić praw i godności ucznia. Ważnym zadaniem jest również prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności.

Powrót na początek strony