eIntegracja w Kielcach. Oferta usług online dla potrzebujących

Zajęcia cyfrowe, warsztaty z e-usług w administracji publicznej oraz konsultacje online w zakresie poradnictwa prawnego. To oferta usług, z których będą mogli skorzystać kielczanie w ramach projektu pt. „eIntegracja w Kielcach”. Realizacją działań zajmie się Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Nabór chętnych ruszy 1 kwietnia.

Projekt Gminy Kielce pt.: „eIntegracja w Kielcach”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 108 000,00 zł w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.

Przedsięwzięcie skierowane jest do 90 mieszkańców Kielc spełniających co najmniej jeden z poniżej wymienionych warunków uczestnictwa w projekcie:

· uczestnicy Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym w art. 1 ust. 1 pkt od 1 do 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z 2022 r. poz. 218, 1812.) 

· osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

· osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

· osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

· osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

· osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

· osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

· rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

· osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.);

· osoby niesamodzielne;

· osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

· osoby odbywające karę pozbawienia wolności;

· osoby korzystające z PO PŻ.

Zasady rekrutacji:

  • Ogółem w projekcie weźmie udział 90 osób stosując zasadę równości płci podział miejsc w projekcie wynosił będzie 50 mężczyzn i 40 kobiet w tym minimum 20% osób niepełnosprawnych z I, II i III grupą niepełnosprawności. 
  • Stworzona zostanie również lista rezerwowa licząca minimum 30% pierwotnej liczby UP.
  • Uczestnik projektu musi posiadać inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego ponieważ realizator nie przewiduje w związku z udziałem w projekcie wypłaty stypendium szkoleniowego co mogło by stanowić podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Działania w ramach projektu:

  • Konsultacje z obsługi komputera
  • Zajęcia cyfrowe
  • Warsztaty z zakresu e-usług w administracji publicznej.
  • Konsultacje online w zakresie poradnictwa prawnego.

Kontakt - KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE UL. SIENKIEWICZA 34 KIELCE, II PIĘTRO 25-507. Tel.: 514-643-766. 

Powrót na początek strony