Informacja dla przedsiębiorców posiadających licencje na przewóz osób

Do końca marca 2024 r. przedsiębiorcy posiadający licencje na taksówkę oraz licencje na przewóz osób samochodem osobowym, czy pojazdem przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób zobowiązani są przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2, czyli ustawy o transporcie drogowym.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1123) weszła w życie 17 września br. Nakłada ona na przedsiębiorców posiadających licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz licencje na taksówkę, obowiązek przedłożenia organowi licencyjnemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2, czyli ustawy o transporcie drogowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z powyższym przedsiębiorcy posiadający w/w licencje mają obowiązek w okresie do dnia 31.03.2024 r. przedłożyć organowi licencyjnemu następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym, czyli:
  • Oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (do wglądu),
  • Oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (do wglądu),
  • Odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdami samochodowym (kserokopia polskiego prawa jazdy lub do wglądu oryginał zagranicznego prawa jazdy.

W/w dokumenty wraz z wnioskiem o weryfikację należy przedstawić w Wydziale Komunikacji Stanowisko ds. Transportu, 25-303 Kielce, Rynek 1 pokój numer 235, w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku niepoddania się weryfikacji licencje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Po tym terminie licencje nie zweryfikowane tracą ważność z mocy prawa.

Powrót na początek strony