Informacja dotycząca konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce

W związku z przystąpieniem Miasta Kielce do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, w dniach od 19 października do 17 listopada br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce. To pierwszy krok do powstania tego ważnego dla miasta dokumentu.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kielcach.
 
Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce www.bipum.kielce.eu oraz pod adresem Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu).

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 19 października 2022 r. do 17 listopada 2022 r. w następujących formach:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce. Spotkanie odbędzie się w dniu 10.11.2022 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Rynek 1 w Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w dniach od 19 października do 17 listopada 2022 r. osobiście lub telefonicznie w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce pokój nr 208, tel. 41 36 76 361, w godzinach 7:30-15:00.
 3. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bipum.kielce.eu/ w terminie od dnia 19 października do 17 listopada 2022 r. Wypełniony formularz można dostarczyć:
 4. drogą elektroniczną na adres: bpp@um.kielce.pl
 5. drogą korespondencyjną na adres: Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-514 Kielce,
 6. osobiście do Biura Planowania Przestrzennego ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.
 7. Badania ankietowego dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru rewitalizacji oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Ankieta dostępna będzie na stronie Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu).

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą przedstawiającą proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Kielc oraz formularz konsultacyjny udostępnione zostaną od dnia 19 października do 17 listopada 2022 r. Można zapoznać się z nimi:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce bipum.kielce.eu/,
 2. na stronie internetowej miasta Kielce kielce.eu, https://konsultacje.kielce.eu,
 3. w punkcie obsługującym konsultacje społeczne: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3 (pokój 208).

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bipum.kielce.eu/,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce kielce.eu,
 • w prasie lokalnej „Echo dnia”,
 • na tablicach informacyjnych w siedzibie UM Kielce,
 • na oficjalnym profilu Miasta Kielce, prowadzonym przez Urząd Miasta Kielce na Facebooku.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 19 października 2022 r. oraz po dniu 17 listopada 2022 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kielcach dostępna pod linkiem: http://rodo.kielce.eu/klauzula

Ramy prawne dla procesu rewitalizacji w Polsce zawarte zostały w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Jednym z elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR), które są podstawowym narzędziem nakierowanym na kompleksowe podejście do procesu oraz podejmowanie działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

Co to jest obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Definicje sformułowane w polskim prawodawstwie skupiają się na społecznym wymiarze rewitalizacji oraz jej koncentracji w przestrzeni miasta.

Obszar zdegradowany ustawodawcy zdefiniowali jako: „Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych (...), środowiskowych (...), przestrzenno-funkcjonalnych (...) lub technicznych (...)”.

Obszar rewitalizacji ustawodawcy zdefiniowali jako: „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (...), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (...)”. Obszar rewitalizacji może objąć jedynie 20% powierzchni gminy oraz 30% jej mieszkańców.

Co to jest rewitalizacja?

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Rewitalizacja to proces długotrwały, zależny od mieszkańców całego miasta, a także przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni wyższych, urzędów.

Powrót na początek strony