Informacja na temat kwalifikacji wojskowej w 2024 roku

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz Zarządzeniem zmieniającym Nr 13/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce przeprowadzona zostanie od 14 marca do 26 kwietnia 2024 r. (z wyłączeniem 29 marca) w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych przy alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 w Kielcach.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. obejmuje:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 roku;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach  2022-2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o których mowa w art. 64 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą:

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

• posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji) albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku skreślenie z listy stawiennictwa może nastąpić po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzeniu stałego zamieszkania poza granicami RP.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana do zawiadomienia o tym fakcie organu wzywającego do dnia, w którym miała się zgłosić do kwalifikacji oraz powinna przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr telefonów: 41 36 76 242 lub 603 744 230.

Powrót na początek strony