Już od dziś można w Kielcach kupić węgiel na preferencyjnych warunkach

Uprawnionymi do jego zakupu są Wnioskodawcy, którzy podpisali z Gminą Kielce umowę na preferencyjny zakup węgla na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r., poz. 2236), rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego i procedurze zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Kielce.

Po podpisaniu przedmiotowej umowy Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia opłaty za przedmiot umowy w kwocie i na rachunek bankowy w niej wskazany w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wnioskodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Gmina może złożyć w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru zakupionego paliwa stałego od jednego z podmiotów zwanych składami węgla, z którymi Gmina ma podpisaną umowę na dystrybucję węgla kamiennego, którymi są:

  1. H.U.ANDAR Dariusz Dudek, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Piwowarska 24 A, tel. 41 332-52-53;
  2. CARBON Błażej Stępień, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 8,tel. 661-628-700;
  3. Przedsiębiorstwo Handlowe PROMAX Halina Augustowska, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Leśniówka 70 A, tel.41 361-76-32;
  4. Firma Handlowo- Usługowa NOWEK Sp. Jawna, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Kolberga 2, tel. 41 368-34-24;

Odbiór może nastąpić po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru zakupionego paliwa stałego od jednego
z wyżej wymienionych podmiotów w terminie 10 dni od zaksięgowania wpłaty na konto Gminy. Odbioru należy dokonać maksymalnie do dnia 31.12.2022 r.

W przypadku nieodebrania zakupionego paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r. umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę oświadczenia w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Kielce Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce z podaniem rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot.

Odbiór paliwa stałego przez osobę inną niż Wnioskodawca możliwy jest włącznie na podstawie  wypełnionego druku pełnomocnictwa, podpisanego przez Wnioskodawcę i Pełnomocnika a następnie przedłożonego pracownikowi Gminy prowadzącemu sprawę celem zarejestrowania na platformie teleinformatycznej.

Powrót na początek strony