Kielce wspierają osoby długotrwale bezrobotne

Dzięki projektowi „Aktywizacja na plus” dofinansowanemu z EFS+ osoby zarejestrowane w Miejski Urzędzie Pracy i spełniające kryteria mogą ubiegać się o różne formy wsparcia.

Od 4 do 8 września do Miejskiego Urzędu Pracy będzie można składać wnioski o dofinansowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w wysokości ponad 42 000 złotych. Osoby długotrwale bezrobotne wciąż mogą dostać się na staże. W dalszej perspektywie planowane jest przyjmowanie wniosków o szkolenia dla tej grupy docelowej.

Z form już zrealizowanych dużą popularnością cieszyły się bony szkoleniowe, szkolenia indywidualne, staże oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Grupą docelową projektu jest 347 osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym zwłaszcza:

• 59 osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym osoby z grupy NEET, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz opuszczające pieczę zastępczą,

• 18 osób po 55 roku życia,

• kobiety,

• 15 osób niepełnosprawnych,

• 122 osoby długotrwale bezrobotne – 35% osób w Projekcie,

• z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (do średniego włącznie), bez kwalifikacji,

• osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki,

• reemigranci, imigranci, osoby, które po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostały objęte ochroną czasową (o ile wpisują się w kategorię osób bezrobotnych).

W związku z przyjętymi przez EFS+ wskaźnikami, preferowane są wnioski dotyczące osób długotrwale bezrobotnych (oznacza to osobę bezrobotną pozostającą w rejestrze urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w czasie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu).

EFS+ czyli Europejski Fundusz Społeczny Plus wspiera unijną politykę społeczną, łączy w sobie cztery instrumenty finansowania, które funkcjonowały oddzielnie w poprzednim okresie programowania: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

Projekt „Aktywacja na plus” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FESW).

Okres realizacji projektu to 01.06.23r. – 30.06.24r., a kwota dofinansowania wynosi 8 697 369, 90 zł.
Powrót na początek strony