Komunikat MZD w sprawie wycinki drzew przy ul. Bohaterów Warszawy

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wydał komunikat w sprawie wycinki drzew przy ul. Bohaterów Warszawy:

"Wycinka 11 drzew (kasztanowców) rosnących w pasie drogowym ul. Bohaterów Warszawy oraz 4 drzew rosnących poza pasem drogowym została przeprowadzona na wniosek inwestora prywatnego realizującego inwestycją kubaturową w tym obszarze. Drzewa, które rosły tuż przy granicy działki prywatnej, na której jest realizowana inwestycja, zakwalifikowano do wycinki ponieważ ich systemy korzeniowe kolidowały z fundamentami planowanego parkingu podziemnego. Parking podziemny zlokalizowany będzie na obszarze całej działki należącej do właściciela a nie tylko w obrysach planowanych budynków.

W związku z faktem, że 11 rosnących drzew rosło w pasie drogowym, zgodnie z obowiązującymi procedurami MZD na wniosek inwestora, wystąpił do organu (Marszałka Województwa Świętokrzyskiego) z wnioskiem o wycinkę. Organ po wnikliwej analizie i wizji terenowej oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydał stosowną decyzję. Zgodnie z wytycznymi RDOŚ nakazano inwestorowi prywatnemu także nasadzenia kompensacyjne w liczbie 11 drzew. Inwestor prywatny zapłacił za wycinkę oraz po jego stronie są także koszty nasadzeń kompensacyjnych.

Inwestor w decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu publicznego do nieruchomości ma postawiony warunek zawarcia umowy z miastem w trybie artykułu 16 o drogach publicznych, na mocy której będziemy dążyć do budowy nowego chodnika oraz drogi dla rowerów w ciągu ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Tarnowskiej do zjazdu na stację paliw". 

Miejski Zarząd Dróg 

Powrót na początek strony