Konferencja prasowa radnych przed sesją absolutoryjną

W czwartek, 23 czerwca br. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego rozpocznie się sesja absolutoryjna Rady Miasta Kielce.

Podczas konferencji prasowej przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś oraz wiceprzewodniczące Rady Miasta Kielce Anna Kibortt i Joanna Winiarska przedstawili dziennikarzom planowany porządek obrad.

- Jednym z punktów czwartkowej sesji będzie głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce wotum zaufania. Głosowanie to poprzedzi wystąpienie pana prezydenta, wysłuchamy również głosu mieszkańców, którzy zgłosili chęć udziału w sesji i oczywiście radnych. Natomiast podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2021 rok poprzedzą wystąpienia: przewodniczących klubów, przewodniczących Komisji, radnych, a także wystąpienie Skarbnika Miasta – przypomniał przewodniczący Jarosław Karyś.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady miasta nad działalnością Prezydenta. Po zakończeniu roku budżetowego, rada ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej gminy. Ocena ta ma charakter merytoryczny i ściśle odnosi się do wykonania budżetu miasta.

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 9 czerwca 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce, podjętych w 2021 roku.

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kielce za rok 2021.

7. Wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kielce:

1) głosy mieszkańców,

2) głosy Radnych.

9. Głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce wotum zaufania.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok, Sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2021 dla Rady Miasta Kielce oraz Sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych za 2021 rok przez samorządowe instytucje kultury i Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za rok 2021.

11. Prezentacja Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2021 roku.

12. Prezentacja Uchwały Nr 38/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 rok.

13. Prezentacja Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Rady i Prezydenta Miasta Kielce.

14. Prezentacja uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce za 2021 rok.

15. Prezentacja Uchwały Nr 60/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 czerwca 2022 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

16. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Miasta Kielce za 2021 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,

w tym:

1) wystąpienia klubowe:

a) Przewodniczący Klubu Radnych Bezpartyjni i Niezależni,

b) Przewodniczący Klubu Radnych Koalicja Obywatelska,

c) Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,

d) Przewodnicząca Klubu Radnych Projekt Wspólne Kielce.

2) wystąpienia indywidualne:

a) Przewodniczący Komisji,

b) Radne/Radni,

c) wystąpienie Skarbnika Miasta w imieniu Prezydenta Miasta Kielce.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2021 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2021 rok.

19. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022 – 2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok.

20. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Sprawy różne i wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony