Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie otwarte

Trwają konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030. W związku z tym mieszkańcy Kielc i wszyscy zainteresowani tematem mogą wziąć udział w spotkaniu otwartym, które odbędzie się w czwartek, 26 października br. o godz. 16 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, na parterze w Sali Urzędu Stanu Cywilnego.

Spotkanie poprowadzą: przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast i Regionów - wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030 oraz Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który określa proces rewitalizacji w latach 2024-2030, na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej. 

Projekt dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 oraz formularz do zgłaszania uwag dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce w zakładce Rewitalizacja https://bipum.kielce.eu/
- na stronie Idea Kielce w zakładce konsultacje społeczne https://bipum.kielce.eu/  
- w punkcie obsługującym konsultacje społeczne: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, II piętro p. 208, osoba do kontaktu Paulina Moskal.
Formularze można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres: bpp@um.kielce.pl;
b. drogą korespondencyjną na adres: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce;
c. osobiście do Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce.

Zbieranie uwag do projektu zakończy się 8 listopada 2023 r.

 

Powrót na początek strony