Konsultacje społeczne również na wniosek organizacji czy grupy mieszkańców

Urząd Miasta przygotował projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kielc. Jej główne założenia przedstawili podczas krótkiego briefingu prasowego Prezydent Kielc Bogdan Wenta, Ewa Tyszer-Wieczorek, kierownik Biura ds. Partycypacji Społecznej oraz Michał Braun, radny Rady Miasta Kielce.

Proponowany w uchwale model prowadzenia konsultacji społecznych jest elementem budowy systemu zarządzania partycypacyjnego w Mieście Kielce. Jego głównym celem jest stworzenie czytelnych zasad, według których będą konsultowane z mieszkańcami najważniejsze decyzje dotyczące ich życia oraz wypracowanie wraz z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej.

- Od pierwszego dnia objęcia przeze mnie funkcji prezydenta miasta, głos mieszkańców ma dla mnie duże znaczenie. Z kielczanami spotykaliśmy się przy różnych okazjach, m.in. w trakcie Programu „Peryferia”. Dostrzegliśmy, co bardzo cieszy, wzrost zainteresowania mieszkańców prowadzeniem dialogu w sprawach istotnych dla naszego społeczeństwa. Zdanie kielczan uwzględniamy w naszych działaniach każdego dnia. Aby jednak móc jeszcze lepiej wsłuchiwać się w ten głos, postanowiliśmy usystematyzować sposób konsultacji społecznych - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Założeniem uchwały jest, aby konsultacje były przeprowadzane na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom, ponadto w sposób umożliwiający uczestnictwo w nich wszystkim mieszkańcom Kielc.

- Chcemy, aby konsultacje mogły mieć zasięg zarówno ogólnomiejski, w sprawach, które będą dotyczyły wszystkich mieszkańców, jak i lokalny, czyli w sprawach dotyczących mniejszych społeczności. Będziemy przeprowadzać też konsultacje, które są obowiązkowe, wynikające z przepisów ustawy np. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tłumaczy Ewa Tyszer-Wieczorek, kier. Biura ds. Partycypacji Społecznej.

 

W uchwale zostały przewidziane różne formy przeprowadzania konsultacji:

  1. zbieranie uwag na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  2. ankiety wypełniane przez respondentów, w tym za pośrednictwem platformy Idea Kielce funkcjonującej pod adresem www.idea.kielce.eu
  3. otwarte spotkania z mieszkańcami Kielc
  4. prace prowadzone przez grupy robocze złożone z przedstawicieli władz Miasta Kielce oraz mieszkańców, mające na celu wypracowanie propozycji rozwiązań dla Miasta
  5. inne niż wyżej wymienione, dostosowane do specyfiki przedmiotu konsultacji, m.in. panel obywatelski, prace warsztatowe, sondaż deliberatywny

 

Co ważne, przeprowadzenie konsultacji będzie mogło odbyć się nie tylko z inicjatywy Prezydenta, czy na wniosek Rady Miasta, ale również na wniosek: Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, Rady Seniorów Miasta Kielce, grupy co najmniej 10 organizacji pozarządowych, czy grupy co najmniej 200 mieszkańców Kielc posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta.

- Opracowaliśmy również wzór wniosku, który stanowi załącznik do uchwały. Wnioskodawca będzie musiał w nim podać niezbędne dane, czyli przedmiot konsultacji, preferowane formy konsultacji, ich zasięg oraz uzasadnić potrzebę przeprowadzenia konsultacji. W sytuacji, gdy wniosek będzie zawierać jakieś braki formalne, to oczywiście wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia go w terminie 14 dni. Konsultacje rozpoczną się z chwilą ogłoszenia ich przez Prezydenta Kielc, które będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie Idea Kielce. Będą trwały co najmniej 21 dni - informuje Ewa Tyszer-Wieczorek.

W procesie tworzenia uchwały uczestniczyli także radni Rady Miasta.

- Chciałem podziękować władzom Kielc i pracownikom Urzędu za otwarcie na tę inicjatywę. Kilka ostatnich miesięcy poświęciliśmy na to, żeby ten projekt uchwały przygotować. Stworzony dokument przynosi konsultacje społeczne na zupełnie nowy poziom współpracy między miastem, w tym także między Radą Miasta, a mieszkańcami. Teraz jest tak, że to Urząd Miasta decyduje o tym, kiedy konsultuje się odbywają, a ta uchwała ten system niejako odwraca. To jest rewolucyjne podejście, które sprawia, że Miasto Kielce stanie się liderem w zakresie otwartości na mieszkańców w zakresie partycypacji obywatelskiej - zaznacza Michał Braun, radny Rady Miasta Kielce.

Projekt uchwały również zostanie poddany konsultacjom społecznym. Rozpoczną się one 8 grudnia 2020 roku na portalu Idea Kielce i potrwają trzy tygodnie.

- Wszystkie osoby, organizacje, które chciałyby się wypowiedzieć w sprawie treści tego projektu uchwały, zapraszamy do wyrażenia swojej opinii. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania jeszcze bardziej zachęcą Państwa do aktywnego włączenia się w kształtowanie naszego Miasta – dodaje Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Powrót na początek strony