Konsultacje społeczne w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

Nowy wymiar współpracy w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym – rozpoczynamy konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

Po kilku miesiącach pracy samorządy i partnerzy społeczni z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego opracowali i uzgodnili wspólny plan rozwoju w postaci Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+. Jest to kluczowy dokument określający cele i kierunki rozwoju 13 samorządów: Miasta Kielce, Gminy i Miasta Chęciny, Miasta i Gminy Chmielnik, Miasta i Gminy Daleszyce, Gminy Górno, Gminy Masłów, Gminy Nowiny, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Morawica, Miasta i Gminy Piekoszów, Miasta i Gminy Pierzchnica, Gminy Strawczyn oraz Gmina Zagnańsk.

Strategia ma przede wszystkim pozwolić wykorzystać wspólne atuty rozwoju i rozwiązać wspólne problemy. Sporządzenie strategii rozwoju ponadlokalnego jest jednym z elementów przygotowania do realizacji projektów w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027.

W Strategii określono 5 wspólnych celów rozwoju:

  • Cel 1. Aktywne i zintegrowane międzypokoleniowo społeczeństwo,
  • Cel 2. Konkurencyjna gospodarka i rynek pracy,
  • Cel 3. Silny region turystyczny bazujący na dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym,
  • Cel 4. KOF dostępny i zintegrowany komunikacyjnie,
  • Cel 5. Zrównoważony rozwój i zachowany potencjał przyrodniczy.

Wspólna Strategia rozwoju wskazała, iż szczególnym zagadnieniem rozwojowym Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jest wykorzystanie potencjału związanego z dziedzictwem kulturowym i historycznym oraz zachowanie potencjału przyrodniczego, zwiększenie bioróżnorodności oraz rozwój zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Partnerzy zamierzają wspólnie inwestować w rozwój funkcji turystycznej. W tym celu planowane są do realizacji wspólne zintegrowane projekty, które finansowane będą ze środków Unii Europejskiej. W ramach tzw. komponentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych partnerzy zaplanowali do realizacji działania, które znacząco wzmocnią potencjał turystyczny. Zakłada się między innymi uzupełnienie istniejącego systemu szlaków turystycznych, tworzenie zagospodarowania turystycznego, rozwój turystyki związanej z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Inwestycje w tym zakresie realizowane będą w każdej z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tworząc spójną sieci atrakcji turystycznych. Zakłada się, że znacząco poprawi się dostępność do szeregu atrakcji turystycznych, powstaną przy tym nowe produkty turystyczne, m. in. związane z turystyką rowerową.

Pomysły i plany partnerów z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego ujęte są w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z założeniami tego dokumentu. Do 30 lipca trwają konsultacje społeczne, które dają możliwość wypowiedzenia się i wniesienia uwag do pomysłów na rozwój regionu.

Więcej nt. możliwości udziału w konsultacjach dokumentu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce pod adresem https://konsultacje.kielce.eu/RPO EFS.png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Powrót na początek strony