Kwalifikacja wojskowa w Kielcach rozpocznie się 22 maja

Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce przeprowadzona zostanie od dnia 22 maja do dnia 30 czerwca 2023 r. z wyłączeniem 8 i 9.06 2023 r.

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Kielcach mieszczącej się przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych, mają obowiązek stawić się:

⇒  mężczyźni urodzeni w 2004 r.

⇒  mężczyźni urodzeni w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

⇒  osoby, które w latach 2021 i 2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponowne poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Ponadto na kwalifikację wojskową będą wzywane:

⇒ kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny. Chodzi o kierunki: lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej ratownictwa medycznego;

⇒ osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 roku.

Uchylanie się od stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej będzie skutkowało nałożeniem grzywny lub przymusowym doprowadzeniem przez Policję (art. 59 ust. 8 Ustawy dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny - tj. Dz. U. 2022 poz. 2305 ze zm.).

Powrót na początek strony