Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (z ang. International Noise Awareness Day), którego obchody zainicjowano wiele lat temu w celu promowania ochrony słuchu i podnoszenia świadomości społecznej na temat szkodliwego wpływu hałasu na słuch, zdrowie i jakość życia.

Według niektórych źródeł (np. noiseawareness.org czy Stowarzyszenia Liga Walki z Hałasem) dzień ten przypada corocznie w ostatnią środę kwietnia, niezależnie jednak od powyższego, ostatnie dni tego miesiąca są znakomitą okazją do przypomnienia, że hałas szkodzi i stanowi drugą, po zanieczyszczeniu powietrza, największą środowiskową przyczynę problemów zdrowotnych.

Dźwięki chłoniemy niemal przez 24 godziny na dobę. Hałas towarzyszy nam praktycznie wszędzie: w domu, pracy, szkole, na ulicy. Odczuwalny jest zwłaszcza w dużych miastach, gdzie występuje znaczna liczba źródeł hałasu, duże zagęszczenie tras komunikacyjnych, obiektów handlowych, usługowych i przemysłowych, miejsc rozrywki, co tworzy złożone tło akustyczne, którego często nie jesteśmy świadomi.

Największym źródłem hałasu w środowisku i zagrożeniem dla klimatu akustycznego w Polsce jest ruch drogowy.

Czym właściwie jest hałas? Jest nim każdy dźwięk szkodliwy, nieprzyjemny lub niepożądany.

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przez hałas rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz, a ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

-       utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

-       zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Wymagania akustyczne dotyczące poziomów hałasu w środowisku, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Jakie są skutki hałasu?

Nadmierny hałas może prowadzić do rozdrażnienia, nadpobudliwości, osłabienia koncentracji, powodować stres, agresję, zaburzać sen i wypoczynek, a także być przyczyną bólów głowy, chorób sercowo-naczyniowych (np. nadciśnienia tętniczego, zawałów serca), dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz przedwczesnego starzenia się.

Najbardziej wrażliwi na działanie hałasu są ludzie młodzi i małe dzieci.

Skutkiem długotrwałej ekspozycji na hałas jest utrata słuchu, szkodliwa dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Coraz więcej badań łączy zaburzenia słuchu z izolacją społeczną, depresją, a nawet początkiem choroby Alzheimera i innych demencji.

Hałas negatywnie wpływa też na środowisko przyrodnicze, zakłócając jego naturalny walor w postaci ciszy i obniżając jakość terenów rekreacyjnych. Powoduje także zmiany w zachowaniu ptaków i innych zwierząt oraz zaburza ich warunki życia, czego efektem może być zmniejszenie produktywności zwierząt hodowlanych, spadek liczby składanych jaj, czy zmiana siedlisk.

Według strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce głównym zagrożeniem akustycznym na terenie miasta jest hałas drogowy, w mniejszym stopniu zaś hałas kolejowy i przemysłowy. Z mapy wynika, że przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu na terenie Kielc mają charakter lokalny.

W Kielcach realizowany jest także Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce.

Każdy z nas inaczej odbiera dźwięki i ma różną wrażliwość na hałas. Wszyscy jednak pamiętajmy, że warto eliminować zbędny hałas z naszego otoczenia. Doceniajmy wartość ciszy i chrońmy słuch, a tym samym swoje zdrowie!

 

Powrót na początek strony