Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła pracę

W Urzędzie Miasta Kielce odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Gośćmi wydarzenia byli prezydent Kielc Bogdan Wenta i Dariusz Detka, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, który wspiera administracyjnie i organizacyjnie prace Rady.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta pogratulował członkom Rady wyboru, aktywności społecznej oraz zaangażowania w sprawy miasta i jego mieszkańców. – Jestem przekonany, że Państwa wiedza i doświadczenie przełożą się na efektywną współpracę, a także pozytywnie wpłyną na sprawy ważne z punktu widzenia pożytku publicznego – mówił.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniodawczo-doradczy działający przy Prezydencie Miasta. Wyraża opinię na temat projektów uchwał, a także zabiera głos w sprawach ważnych z punktu widzenia pożytku publicznego i wolontariatu. Ponadto jest łącznikiem i mediatorem pomiędzy prezydentem a organizacjami pozarządowymi.

Jednym z kluczowych zadań Rady jest opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.). Termin wyrażenia pisemnej opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu. Nieprzedstawienie przez Radę opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

MRDPP w Kielcach składa się z dwunastu członków, w tym sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, dwóch przedstawicieli Rady Miasta Kielce oraz czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce. Członkowie Rady nie pobierają uposażenia za swoją pracę. Obecna kadencja jest czwartą z kolei i będzie trwała trzy lata.

Podczas posiedzenia zebrani członkowie wybrali przewodniczącą Rady, którą została Maja Szczukiewicz, przedstawicielka Polskiego Czerwonego Krzyża.

Skład MRDPP:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1) Jolanta Borowiec – Caritas Diecezji Kieleckiej

2) Małgorzata Człowiekowska – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami

3) Grzegorz Kędzierski – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe

4) Mariusz Skadłubowicz – Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

5) Maja Szczukiewicz – Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – przewodnicząca Rady

6) Tomasz Tkaczyk – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica

Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:

1) Michał Braun

2) Marianna Noworycka – Gniatkowska.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce:

1) Anna Barchan

2) Katarzyna Perdzyńska – Zarzeczny

3) Katarzyna Telka

4) Ewa Tyszer – Wieczorek.

Rozpoczynającą się kadencję po raz pierwszy poprzedziły wybory, z których NGO’sy działające na terenie Kielc mogły zgłaszać swoich kandydatów na członków MRDPP. Tryb powoływania członków Miejskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizację i tryb działania Rady określa Uchwała Nr LXXIII/1480/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 16 marca 2023 r., zmieniona Uchwałą Nr LXXIX/1586/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lipca 2023 r.

Urząd Miasta Kielce przeprowadził procedurę wyborczą, a w wyborach oddano 50 ważnych głosów przez lokalne organizacje. Ponadto w nowej kadencji powołany zostanie spośród reprezentantów Urzędu Miasta sekretarz, który będzie wspierał administracyjnie i organizacyjnie prace Rady.

Zadania Rady wymienione są w art. 41 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należy do nich w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 powyższej ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Powrót na początek strony