MUP uruchamia pierwsze środki z EFS+

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy i pracodawcy mogą składać wnioski do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach o realizację różnych forma wsparcia dofinansowanych z EFS+. Miejski Urząd Pracy w Kielcach ma ponad 8 mln zł do rozdysponowania.

MUP informuje, że dzięki środkom  EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) Działanie 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy MUP rozpoczął przyjmowanie wniosków o realizację następujących form wsparcia:

● bon na zasiedlenie i bon szkoleniowy- od 06.06.2023r. Koszty szkolenia https://mupkielce.praca.gov.pl/-/21092603-komunikat-o-naborze-wnioskow-na-bon-na-zasiedlenie-oraz-bon-szkoleniowy 

● szkolenia indywidualne- 07.06.2023r. https://mupkielce.praca.gov.pl/-/21096729-komunikat-o-naborze-wnioskow-na-szkolenia-indywidualne

● staże- 09.06.2023r. https://mupkielce.praca.gov.pl/-/21114331-komunikat-o-naborze-wnioskow-na-organizacje-stazy

● refundacja wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy- 14.06.2023r. Maksymalnie można wnioskować o kwotę w wysokości 42 745,56 zł na każde stanowisko pracy. https://mupkielce.praca.gov.pl/-/21142920-komunikat-o-naborze-wnioskow-na-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy

● dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej- 20 czerwca 2023 r. https://mupkielce.praca.gov.pl/-/21189347-komunikat-o-naborze-wnioskow-na-dofinansowanie-do-rozpoczecia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-dlugotrwale-bezrobotnych

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z kryteriami oraz grupami docelowymi, które zostały opisane w każdym z komunikatów. Szczególny nacisk położony został na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, ale również młodych ludzi z grupy NEET.

Wnioski będą realizowane po podpisaniu przez MUP umowy z Instytucją pośredniczącą aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku 2023.

EFS+ czyli Europejski Fundusz Społeczny Plus wspiera unijną politykę społeczną, łączy w sobie cztery instrumenty finansowania, które funkcjonowały oddzielnie w poprzednim okresie programowania: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

Miejski Urząd Pracy w Kielcach otrzymał łącznie kwotę: 8 697 369,90 zł

Powrót na początek strony