Na Wzgórzu Zamkowym rośnie nowa scena dla młodego widza

Nowa siedziba Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” powstaje na bazie pochodzących z XVIII wieku budynków zespołu powięziennego na Wzgórzu Zamkowym. Na placu budowy widać wyraźny postęp prac. Na budynku dawnej kuźni położono już dach z blachy trapezowej, trwają też prace tynkarskie. Ta część nowego teatru zostanie zagospodarowana na cele administracyjne, znajdą się tam również pracownia plastyczna wraz ze stolarnią, a także część garderób dla aktorów teatru.

Pomiędzy dawną kuźnią, a głównym budynkiem teatru powstaje nowy łącznik. Wykonano już ściany i strop piwnic oraz schody prowadzące na parter nowego budynku. Sceny znajdować się będą w budynku dawnego dworu starościńskiego. Wykonawca przystąpił do montażu prefabrykowanego stropu nad widownią oraz prowadzone są roboty związane z montażem kanałów wentylacyjnych.

Główny budynek Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" został podwyższony. W obiekcie powstaną dwie sceny teatralne: duża z widownią dla około 150 osób oraz mała z 80 miejscami. Zaplanowano też eleganckie foyer, szatnie i toalety dla widzów oraz bufet. 

W ramach inwestycji zaplanowano również rewitalizację muru więziennego z wieżyczką strażniczą oraz odtworzenie ogrodzenia od strony Pałacu Biskupów. Obecnie zakończyły się prace naprawcze zabytkowego muru, jego pozostała część oraz brama zostaną odnowione. To przez nią widzowie będą przechodzić do głównego wejścia teatru, które powstanie od strony północnej budynku.

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby Teatru "Kubuś" ma zakończyć się w czerwcu 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.RPO EFRR.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Powrót na początek strony