Nabór wniosków o stypendia dla studentów z Winnicy

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium Miasta Kielcena rok akademicki 2017/2018 dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc - Winnicy na Ukrainie.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

a)      posiadają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach,

b)      są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,

c)      w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium (nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów),

d)     nie przebywają na urlopie, którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 (pok. Nr 603) w terminie 1-15 października 2017 r. lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1.

 

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1.      świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej lub wyższej mającej swoją siedzibę w Winnicy na Ukrainie (może być także odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez jednostkę wystawiającą dokument lub wnioskodawcę),

2.      oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium.

 

 

Ważne!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Stypendium może zostać przyznane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

 

 

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego ul. Strycharska 6, pok.  nr 4, nr tel. 36-76-635, 36-76-626.

 

 

Poniżej:
- Wniosek o przyznanie stypendium dla absolwentów szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie.

- Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. oswiadczenie.doc DOC 31.5 KB
2. wniosek.docx DOCX 17.37 KB
Powrót na początek strony