Nadal przyjmowane są deklaracje do CEEB dotyczące źródeł ciepła

Czas na złożenie deklaracji do CEEB o źródłach ogrzewania budynku upłynął 30 czerwca 2022 roku. Jednak osoby, które z różnych powodów nie zrobiły tego w ustawowym terminie, nadal mogą dostarczyć dokumenty. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB nadal obejmuje właścicieli lub zarządców budynków, który wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest obowiązkiem jednorazowym.

Zgodnie z przepisami, obowiązek odnosi się do:

- nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,

- źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,

- wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Nadal przyjmowane są deklaracje jak dotychczas. Jednocześnie informujemy, że w/w deklarację można jeszcze złożyć bez naliczenia stosownej kary zgodnie z art. 27h w/w ustawy.

Deklarację właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych może złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną przez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany korzystając z aplikacji CEEB.gov.pl
  • drogą papierową składając ją osobiście lub pocztą wysyłając na adres: Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

Dokumenty są dostępne także w Biurach Obsługi Interesanta w budynkach Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1 oraz przy ul. Strycharskiej 6.

Wszelkie informacje dotyczące deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanych przez właściciela/zarządcę budynku lub lokalu można uzyskać na stronie: www.kielce.eu

Wyjaśniamy, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Celem CEEB jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc
w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB lub skorzystać ze strony: www.kielce.eu

 

Powrót na początek strony