Nowa przestrzeń i lepsze warunki dla podopiecznych

Wkrótce zakończy się rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Chęcińskiej 23. Po modernizacji powstanie tam placówka dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i w spektrum autyzmu. Dofinansowanie na inwestycję Miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dodatkowo udało się zagospodarować pieniądze na wymianę instalacji w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76.

Inwestycja to odpowiedź na za­potrzebowanie w naszym mieście na miejsce, w którym także oso­by po 25 roku życia będą miały możliwość rehabilitacji i aktywi­zacji społecznej. Po modernizacji powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy typu D, tj. dla osób z niepełnosprawnościami sprzę­żonymi i w spektrum autyzmu. Bę­dzie to zatem poszerzenie oferty, z której obecnie korzystają osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 lat.

DODATKOWA PRZESTRZEŃ I KOMFORT

Jak informuje Dorota Laskow­ska, kierownik budowy, prace zre­alizowane zostały w 75 procen­tach. - Dokonaliśmy rozbudowy ośrodka w dwóch kierunkach. Od południa jako wydłużenie już ist­niejących pomieszczeń. Ten etap został zakończony we wrześniu i pomieszczenia są już użytkowa­ne przez wychowanków. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji roz­budowy od strony wschodniej – mówi Dorota Laskowska i dodaje, że jest to niezależny budynek po­łączony z istniejącą częścią, który posiada już konstrukcję stalową posadowioną na płycie funda­mentowej wzmocnionej palami. Aktualnie trwają prace instalacyjne i wykończeniowe (montaż ścian gipsowo-kartonowych, wykonywa­nie wylewek) wewnątrz budynku. - Jak tylko pogoda pozwoli, wróci­my do prac zewnętrznych – mówi kierownik budowy. W nowym miejscu powstają: sala ogólna, po­kój biurowy, pokój wyciszeń, dwa pomieszczenia wielofunkcyjne, ja­dalnia, pracownia kuchenna oraz korytarze. Tymczasem w wyniku modernizacji już istniejącego bu­dynku udało się wygospodarować przestrzeń na powiększenie czte­rech sal zajęć, trzech pokoi terapii indywidualnej, sali terapii ogólnej oraz korytarza. Placówka zwiększy swoją powierzchnię o około 370 metrów kwadratowych, co znacz­nie poprawi komfort użytkowników. Prace potrwają do końca kwietnia.

PIENIĄDZE DLA DPS PRZY JAGIELLOŃSKIEJ

- Bez zewnętrznych źródeł dofi­nansowania Miastu nie udałoby się wygospodarować pieniędzy na tę, jak i wiele innych, inwestycji. Dodat­kowo właśnie dzięki tej puli pienię­dzy, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz­nych, część pieniędzy przeznaczy­liśmy na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 – informuje Bożena Szczypiór, pierwszy zastępca prezydenta Kielc. Tu prace są już praktycznie ukończone. Poprawi się jakość funkcjonowania wszystkich placó­wek mieszczących się w tym miej­scu, m.in. Miejskiej Kuchni Caterin­gowej.

Wartość dofinansowania z Rzą­dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz­nych wyniosła 4 906 531,50 PLN.

Całkowita wartość inwestycji - 5 772 390,00 PLN.

Powrót na początek strony