Nowe przepisy w zakresie rejestracji pojazdów oraz administracyjnych kar finansowych

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Zniesiony zostaje obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu w Wydziale Komunikacji, który zastąpiono obowiązkiem złożenia wniosku przez właściciela o rejestrację pojazdu.

Osoby fizyczne i pozostali właściciele pojazdów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami, powinni złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin ten wynosi 90 dni.

Jeśli pojazd został nabyty w drodze spadku, termin biegnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nie zawsze na właścicielu pojazdu będzie ciążył obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Nie trzeba składać wniosku o rejestrację, gdy:

  • właściciel pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia pojazdu przed upływem terminu na złożenie wniosku o rejestrację
  • zostało wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu
  • właścicielem nowego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.

Nadal pozostaje obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Termin na takie zawiadomienie dla wszystkich właścicieli pojazdów wynosi 30 dni. Zbycie pojazdu należy zgłosić u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczające jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Zmianie ulegają także przepisy dotyczące administracyjnych kar finansowych za niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków:

Za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni przewidziano karę pieniężną w wysokości 250 zł.

Za niezłożenie przez osobę fizyczną lub innego właściciela, w tym przedsiębiorcę nieprowadzącego działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami wniosku o rejestrację pojazdu w wymaganym ustawowo terminie, ale nieprzekraczającym 180 dni, kara będzie wynosić 500 zł, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami 1000 zł.

W sytuacji niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale przekraczającym 180 dni, kara dla osób fizycznych i pozostałych właścicieli, w tym przedsiębiorców nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami będzie wynosić 1000 zł, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami 2000 zł.

 

Powrót na początek strony