Opóźnienia w realizacji zamówienia na stworzenie Miejskiej Wypożyczalni Rowerów

W dniu 15 czerwca 2022 r. Miasto Kielce uzyskało informację od przedstawiciela firmy Roovee SA., będącego w ramach konsorcjum z firmą Orange SA., realizatorem zamówienia na uruchomienie, wdrożenie i prowadzenie miejskiej wypożyczalni rowerów o możliwości nie dotrzymania terminu realizacji umowy, który przypada na dzień 27 czerwca 2022 r.

Powodem zaistniałej sytuacji jest opóźnienie w dostawie komponentów elektronicznych (półprzewodników) niezbędnych do sterowania systemem wypożyczania.

W związku z tym Miasto Kielce podjęło decyzję o skorzystaniu z zapisu dotyczącego kar umownych za niewywiązanie się w terminie z realizacji umowy i począwszy od dnia 28 czerwca będzie naliczało kary umowne w wysokości 428,11 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia osiem 11/100) za każdy dzień zwłoki, aż do dnia pełnego uruchomienia Miejskiej Wypożyczalni Rowerów.

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji mogących wpłynąć na realizację zamówienia, Miasto Kielce będzie o tym fakcie informować w kolejnych komunikatach.

Powrót na początek strony