Oświadczenie Skarbnika Miasta Kielce

OŚWIADCZENIE SKARBNIKA MIASTA KIELCE

Sytuacja finansowa budżetów miast szczególnie tych na prawach powiatu jest trudna i Kielce nie są tu żadnym wyjątkiem. O tej sytuacji zarówno ja jak i służby Pana Prezydenta informują od kilku miesięcy.

Na obecny stan nałożyło się wiele czynników zewnętrznych, na które my jako Miasto nie mamy wpływu.

Zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku PIT, niedoszacowanie subwencji oświatowej, której wysokość nie pokrywa nawet pensum nauczycielskiego, nie mówiąc już o partycypowaniu Rządu w kosztach utrzymania infrastruktury oświatowej. Do tego dochodzą rosnące potrzeby związane choćby z działaniami remontowymi czy budowlanymi tej infrastruktury.

 Szybki przyrost wydatków budżetowych spowodowany jest wzrostem wielu kosztów funkcjonowania Miasta tj.

- obsługa długu, związana z wielokrotnym wzrostem stawki WIBOR, co w przypadku naszego miasta stanowi wzrost wydatków o ponad 60 milionów złotych,

- dwukrotny w tym roku wzrost minimalnego wynagrodzenia, wydatki związane z regulacją wynagrodzeń mające na celu zminimalizowanie wypłaszczenia płac w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, szacowany na co najmniej 30 milionów złotych

- systematycznie rosnące wydatki na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- wzrost kosztów usług transportowych w wyniku wzrostu cen paliw i galopującej inflacji,

- wzrost kosztów utrzymania wszelkiej infrastruktury gminnej, w związku ze wzrostem cen ciepła i energii elektrycznej oraz wzrost kosztów zakupu wszelkich usług i towarów związanych z rosnącą inflacją.

Odnosząc się do dzisiejszych doniesień medialnych o sytuacji finansowej Miasta informuję, że rolą Skarbnika jest bieżące monitorowanie budżetu Gminy. Standardowym moim działaniem jest pisemne informowanie zarówno Pana Prezydenta jak i całego kolegium o bieżącej sytuacji finansowej Miasta. Należy podkreślić, że skierowane przeze mnie pismo do Pana Prezydenta ma charakter prognostyczny. Opracowane jest na podstawie harmonogramu dochodów i wydatków przewidywanych jak i proponowanych do realizacji w roku bieżącym. Informacja ta stanowi podstawę do podejmowania przez Prezydenta Miasta decyzji, o możliwości realizacji niektórych zadań zwłaszcza tych nieobowiązkowych.

Zaznaczam, że na dzień dzisiejszy Miasto Kielce posiada płynność finansową, a najważniejsze - co chcę, bardzo mocno podkreślić - to fakt, że dostrzegamy problem, znamy najbardziej wrażliwe jego elementy i mam nadzieję, że przy wspólnej współpracy władz Miasta oraz Radnych zapewnimy finansowe bezpieczeństwo Miastu.

Marzena Bzymek

Skarbnik Miasta Kielce

Powrót na początek strony