PARP ogłasza nabór ekspertów w ramach programów unijnych w perspektywie 2021-2027

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) otwiera nabór ekspertów w ramach programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Chętne osoby mogą już zgłaszać swój udział w projekcie. Nabór ma charakter ciągły.

Wyłonieni eksperci będą współpracować z PARP w obszarach: oceny wniosków o dofinansowanie, procedury odwoławczej, opinii dotyczących realizowanych projektów oraz kontroli projektów.

O wpis na wykaz ekspertów mogą ubiegać się osoby, które korzystają z pełni praw publicznych, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe. Ponadto posiadają wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w określonej dziedzinie lub dziedzinach, w ramach których prowadzony jest nabór.

Wśród wymienianych dziedzin znajdują się: zdrowe społeczeństwo; innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego; biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska; wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przemysłu i dystrybucji energii; inteligentne i energooszczędne budownictwo; rozwiązania transportowe przyjazne środowisku; gospodarka o obiegu zamkniętym; wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty; elektronika i fotonika; inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne; automatyzacja i robotyka procesów technologicznych; inteligentne technologie kreacyjne oraz innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy; internacjonalizacja biznesu, w tym wchodzenie na nowe rynki zagraniczne; programy współfinansowane z poziomu Komisji Europejskiej; inkubacja/akceleracja przedsiębiorstw typu start-up; modele biznesowe; analiza finansowa.

Ekspertami nie mogą zostać pracownicy instytucji pośredniczących i zarządzających programami FENG, FEPW i FERS oraz osoby, które przygotowują lub przygotowywały wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych do wcześniej wskazanych programów.

Informacje o wymaganiach dla kandydatów na ekspertów, zawieraniu umów, zadaniach ekspertów, sposobie zlecania zadań, wynagrodzeniach czy obowiązkach znajdują się w dokumentacji – m. in. w Regulaminie naboru, Umowie ramowej o współpracy oraz Regulaminie współpracy z ekspertami – dostępnej na stronie www.parp.gov.pl/eksperci.

W przypadku pytań dotyczących naboru i współpracy z ekspertami można skontaktować się z PARP wysyłając e-mail na adres rekrutacja_eksperci@parp.gov.pl.

Powrót na początek strony