Partnerzy wypracowali wspólną wizję oraz cele rozwoju KOF

Po etapie prac warsztatowych z przedstawicielami reprezentującymi wszystkie samorządy lokalne z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego wypracowane zostały założenia wspólnej strategii rozwoju.

Partnerzy z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego zamierzają pogłębić współpracę międzygminną i rozwijać zielone, komfortowe i atrakcyjne miejsce do życia, przyciągające inwestorów i chętnie odwiedzane przez turystów.

Wizja, która jest projekcją przyszłości, w tym obrazem oczekiwanych przemian, wskazuje przede wszystkim na potrzebę zwiększania aktywności społecznej, integracji międzypokoleniowej oraz budowania więzi z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym.

Dla spójności społecznej szczególnym wyzwaniem są zmiany demograficzne. Konieczne jest rozwijanie infrastruktury opiekuńczej, edukacyjnej, zdrowotnej i sportowo-rekreacyjnej.

Priorytetem w wymiarze gospodarczym będzie tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy. Gospodarka powinna opierać się na potencjałach wewnętrznych poszczególnych gmin, dając szansę rozwoju także na obszarach wiejskich, m. in. w oparciu o potencjał rolnictwa, produkty lokalne i ekologiczne. Rolą partnerów będzie wspieranie przedsiębiorców, między innymi poprzez inwestowanie w kadry dla gospodarki, wykorzystując przy tym potencjał nowoczesnej edukacji wszystkich poziomów nauczania. Docelowo partnerzy dążyć będą do powiązania oferty edukacyjnej z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Kielecki Obszar Funkcjonalny posiada potencjał do rozwoju turystyki. Ten potencjał ulokowany jest we wszystkich gminach, wymaga zatem lepszego powiązania i dobrej promocji. Konkurencyjność oferty turystycznej kształtuje położenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w centralnej części i dobra dostępność komunikacyjna, np. z Warszawy, Łodzi, Krakowa.

Dla zrównoważonego rozwoju i wykorzystania atutów wewnętrznych ważny jest sprawny i zintegrowany system komunikacji. Partnerzy dążyć będą do rozwoju bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej oraz niskoemisyjnego systemu komunikacji zbiorowej. Dobrze rozwinięty system komunikacji poprawi dostęp do szeregu usług, rynku pracy i zwiększy konkurencyjność oferty turystycznej.

Duża dynamika rozwoju gospodarczego i osadniczego, widoczna już w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym, wymaga należytej uwagi w kontekście potrzeb ochrony przyrody i środowiska. Walory przyrodnicze i krajobrazowe to kluczowe zasoby, kształtujące również atrakcyjność zamieszkania. Konieczne jest zachowanie istniejącego zasobu przyrodniczego i walorów krajobrazowych, którym zagraża m. in. urbanizacja.

Partnerzy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego zdecydowali się na 5 wspólnych celów rozwoju:

  • Cel 1. Aktywne i zintegrowane międzypokoleniowo społeczeństwo,
  • Cel 2. Konkurencyjna gospodarka i rynek pracy,
  • Cel 3. Silny region turystyczny bazujący na dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym,
  • Cel 4. KOF dostępny i zintegrowany komunikacyjnie,
  • Cel 5. Zrównoważony rozwój i zachowany potencjał przyrodniczy.

0x0 (1).png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Powrót na początek strony