Ponad 7 mln zł na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” w Kielcach

Gmina Kielce podpisała umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 wyżej cytowanej ustawy.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin lub opiekunom możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. W ramach programu opieką zostanie objętych około 700 osób. Wsparcie realizowane będzie w systemie dziennym i całodobowym.

Program w całości finansowany będzie ze środków Funduszu Solidarnościowego – Gmina Kielce nie zapewnia wkładu finansowego.

Na 2022 rok Gmina Kielce pozyskała na realizację Programu środki finansowe w kwocie 7.084.000 zł. Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powrót na początek strony