Posiedzenie Komitetu Sterującego Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W Urzędzie Miasta Kielce, w poniedziałek 12 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W spotkaniu podsumowującym działania w 2022 roku, uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie oraz koordynatorzy gminni i przedstawiciele samorządów tworzących KOF. Miasto Kielce reprezentowali prezydent Bogdan Wenta - pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego, zastępca prezydenta Bożena Szczypiór, dyr. Kancelarii Prezydenta Sławomir Stachura oraz przedstawiciele Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi i Biura KOF.

Z najważniejszych działań Porozumienia Gmin KOF  w mijającym  roku należy wymienić rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego  Obszaru Funkcjonalnego 2030+ oraz rozpoczęcie prac nad  Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF (SUMP KOF).

Więcej informacji o projekcie - https://sump-kof.databout.pl

Podsumowując  stan  wdrażania Strategii ZIT KOF 2014-2020, należy zauważyć,  iż do końca listopada br.  wykorzystano  92,43 % alokacji środków UE z  RPOWŚ 2014-2020. W ramach Funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są  92 umowy, w tym 73 projekty są już  zakończone, natomiast w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanych jest  55 projektów,  45 jest  zakończonych.

Równocześnie trwają prace gmin KOF nad przygotowaniem  się do  nowej perspektywy 2021-2027.  Prowadzone są  prace nad listą projektów do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF  oraz nad  projektem dot. rozwoju mobilności w KOF, współfinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Powrót na początek strony