Projekt budżetu Miasta Kielce na 2024

Miasto Kielce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożyło projekt budżetu na rok 2024 do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dokument przekazano także Radzie Miasta oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt uchwały budżetowej na przyszły rok powstał w oparciu o założenia wynikające z określonych dokumentów zewnętrznych, informacji, w tym również w oparciu o analizy danych historycznych.

Ogółem Budżet wg Projektu zamyka się kwotą    1.784.247.305 zł

Dochody          1.726.573.816 zł

Wydatki         1.745.010.462 zł

Deficyt             -18.436.646 zł

Wybuch wojny w Ukrainie znacząco zmienił perspektywy gospodarki na kolejne lata. Przyczynił się do wysokiej inflacji, bezprecedensowego wzrostu cen energii. Zmiany w przepisach podatkowych jakie zaszły w ostatnich latach w dalszym ciągu mają wpływ na stronę dochodową samorządów, co wskazuje na trudną do przewidzenia estymację dochodów w tej kluczowej dla budżetu Miasta pozycji.

Projekt przyszłorocznego budżetu nie uwzględnia zaproponowanej przez władze miasta uchwały, dotyczącej waloryzacji stawki podatku od nieruchomości, która byłaby skorelowana ze wskaźnikiem inflacji.

Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano na poziomie 1,6 mld zł. Największy udział w strukturze tych dochodów mają wpływy z subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji, które zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów. Kolejny rok Miasto, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie otrzyma części rozwojowej subwencji ogólnej. 

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 129 mln zł. Największy udział w tej grupie dochodów mają środki ze źródeł pozabudżetowych co jest związane z dofinansowaniem zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wpływy w ramach środków europejskich państwa na programy i projekty finansowane z udziałem tych środków stanowią 17% dochodów majątkowych i są to przede wszystkim  środki z rozliczenia poprzedniej perspektywy UE. Wpływy z innych źródeł, jak w latach ubiegłych, zależeć będą od koniunktury gospodarczej na rynku i zamożności mieszkańców, ponieważ dotyczą sprzedaży nieruchomości, lokali, mieszkań komunalnych i innych.

W przyszłorocznym budżecie zostały zabezpieczone wszystkie zadania obowiązkowe wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym m.in. w takich obszarach jak: oświata, pomoc społeczna, rodzina, utrzymanie dróg, komunikacja miejska czy ochrona środowiska.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 1,5 mld zł.

Największym obciążeniem przyszłorocznego budżetu, podobnie jak w roku 2023, pomimo sukcesywnego obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, będą wydatki na obsługę długu (niespełna 70 mln zł) oraz wydatki związane z kolejnym, znacznym wzrostem stawki płacy minimalnej (28,5 mln zł, kwota ta nie obejmuje podwyżek dla nauczycieli oraz innych regulacji płac mających na celu niwelowanie wypłaszczeń siatki wynagrodzeń pracowników samorządowych).

Struktura wydatków bieżących nie zmienia się na przestrzeni ostatnich lat, gdzie wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowią największą pozycję budżetową.

W Projekcie zostały ujęte wydatki na ochronę zdrowia m.in. zachowano dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą In Vitro oraz szczepienia przeciwko meningokokom i ospie wietrznej, utrzymany został także bon żłobkowy.

Udział wydatków na pomoc społeczną w strukturze wydatków bieżących od lat jest wysoki. Liczba osób potrzebujących wsparcia, nie tylko finansowego, rośnie z roku na rok.  Ponadto wprowadzane są nowe zadania dla samorządów z zakresu opieki nad ludźmi starszymi, chorymi, gdzie nie zawsze przekazywane są na ten cel wystarczające środki finansowe.

Miasto kieruje pomoc do najbardziej potrzebujących, nie ograniczając się tylko do zadań obowiązkowych. Przykładem są wydatki na utrzymywanie klubów seniora, mieszkań chronionych dla osób starszych, mieszkań aktywizujących dla osób starszych, mieszkań interwencyjnych itd.

W strukturze wydatków bieżących znaczący udział utrzymują wydatki na transport i łączność, w tym koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego w związku z wielokrotnym wzrostem cen paliw. Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowią istotne obciążenie dla budżetu Miasta. Na dotacje dla mieszkańców na program wymiany pieców Miasto planuje w przyszłym roku przeznaczyć 1 mln zł.  

W budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2024 rok wynoszą 210 mln zł. Wynikają one z zadań tzw. rocznych oraz części zadań wieloletnich, które powinny być poniesione w 2024 roku.

W zadaniach rocznych ujęte są tradycyjnie inwestycje, na które głosowała największa liczba mieszkańców uczestniczących w projekcie „Kielecki budżet obywatelski”.

Inwestycje wieloletnie podzielone są na współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Największa część zaplanowanych do poniesienia w przyszłym roku wydatków majątkowych dotyczy głównie infrastruktury drogowej i transportowej jak: poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc, poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ul. Batalionów Chłopskich z ul. Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej, zakup autobusów o napędzie elektrycznym.

Na uwagę zasługuje również powstający kolejny etap realizacji budynków socjalnych przy ul. 1-Maja, przebudowa części pomieszczeń w budynku przy ul. J. Nowaka Jeziorańskiego
z przeznaczeniem na cele mieszkalne oraz Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha
i terenu przed dawną Synagogą.

W najbliższym roku Miasto planuje przygotowanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań, których realizacja będzie wsparta bezzwrotnymi środkami pochodzącymi z nowej perspektywy unijnej.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2024 rok

Powrót na początek strony