Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Kielc

W Urzędzie Miasta Kielce odbyło się spotkanie informacyjne na temat działalności Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych instytucji i podmiotów, z którymi współpracuje KIS.

Celem Klubu jest udzielenie osobom indywidualnym oraz członkom ich rodzin zarówno pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, a także w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Zadania związane z reintegracją społeczną i zawodową dla mieszkańców Kielc realizuje Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jego głównym zadaniem jest znalezienie swoim uczestnikom pracy lub innej formy pomocy przewidzianej w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w Ustawie o pomocy społecznej. 

Do Klubu Integracji Społecznej kieleckiego MOPR-u przystąpiły 183 osoby (z tego 35% stanowią kobiety). 34 osoby mają orzeczenie o niepełnosprawności. Najwięcej uczestników KIS-u to długotrwale bezrobotni.

W Kielcach mogą liczyć na pomoc czterech pracowników socjalnych, którzy często wcielają się w różne role – nauczyciela, adwokata, pośrednika, mediatora, promotora, negocjatora czy terapeuty.

W Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie uczestnicy mogą skorzystać z porad dwóch doradców zawodowych. Każdy klient traktowany jest podmiotowo. Doradcy pomagają stworzyć dokumenty aplikacyjne, określić cele i profil zawodowy. Wykonują pełną diagnozę predyspozycji edukacyjno-zawodowych.

Po 6 miesiącach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej, każdy uczestnik otrzymuje status „Absolwenta Klubu Integracji Społecznej”, co z kolei uprawnia do skorzystania z instrumentu rynku pracy zwanego „zatrudnieniem wspieranym”. Uczestnik KIS zatrudniony przez pracodawcę w ramach zatrudnienia wspieranego może liczyć na zatrudnienie w formie umowy o pracę nawet do 24 miesięcy. Status absolwenta otrzymały do tej pory 22 osoby.

W efekcie kompleksowych działań podjętych w ramach procesu reintegracji społecznej i zawodowej w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. pracę podjęło 17 osób.

Klub Integracji Społecznej MOPR-u współpracuje z wieloma partnerami m.in. z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Zespołem Leczenia Środowiskowego MOPR-u, Kieleckim Domem pod Fontanną, Świętokrzyskim Klubem Abstynentów „Raj”, Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim, Aresztem Śledczym, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w Kielcach oraz miejskimi instytucjami kultury.

Klub nawiązał także współpracę z pracodawcami – Argos Monitoring, STW System, P.W. „Karabela” oraz Market „OBI”.

- Bardzo dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę, bo bez wsparcia różnych podmiotów nie moglibyśmy osiągać naszych celów. Myślę, ze partnerstwo przynosi obopólne korzyści – mówiła podczas spotkania Magdalena Gościniewicz, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej ustawicznie poszukują kolejnych firm i pracodawców do współpracy na rzecz uczestników KIS-u.

 

Więcej informacji na temat działalności Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Powrót na początek strony