Rekrutacja do żłobków samorządowych na rok 2023/24

Od 17 kwietnia 2023 roku, rodzice i opiekunowie dzieci, które już uczęszczają do żłobka, będą mogli składać pisemne potwierdzenia woli kontynuacji opieki. Nabór odbywa się raz w roku w terminach określonych w harmonogramie.

Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu.

UWAGA! W trakcie rekrutacji można wybrać tylko jeden żłobek.

Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia. Do Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 miesiąc życia. Dziecko przyjmowane jest do żłobka maksymalnie na okres 3-letniej opieki.

Informację o żłobkach samorządowych można uzyskać na stronie internetowej  https://bipum.kielce.eu/jednostki-organizacyjne/opieka-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3/

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy:

Od 17 kwietnia do 21 kwietnia 2023 godz. 13.00 – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki żłobkowej w następnym roku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji pobytu w żłobku.

Od 4 maja do 12 maja 2023 godz. 11.00 – Rodzice/Opiekunowie prawni po raz pierwszy zapisujący dziecko do żłobka oraz Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci znajdujących się na listach rezerwowych chcący ponownie zapisać dziecko do żłobka samorządowego, wprowadzają dane dziecka do systemu elektronicznego naboru dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu następnie po wydrukowaniu i potwierdzeniu wniosku dostarczają go do wybranej placówki do dnia 12 maja 2023r. do godz. 14.00.

26 maja 2023 o godz. 14:30 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i oczekujących na liście rezerwowej oraz możliwość sprawdzenia w systemie statusu wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.

Od 29 maja do 31 maja 2023 – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z systemu lub bezpośrednio w żłobku.

Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rodzic/Opiekun prawny, chcący zapisać dziecko do żłobka, loguje się w systemie elektronicznym:

  • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek,
  • drukuje wypełniony wniosek, który wraz z dokumentami w wersji papierowej potwierdzającymi spełnianie kryteriów, składa do wybranej placówki w terminie określonym w harmonogramie naboru. Wniosek wypełniony tylko drogą elektroniczną, a niezłożony do żłobka w wyznaczonym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji,
  • podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną, system pozwoli na założenie konta Rodzicowi/ Opiekunowi prawnemu, w celu sprawdzania aktualnego stanu wniosku.

W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku, przyjmuje się dziecko z listy wniosków rezerwowych.

Wszelkie zasady, kryteria oraz niezbędne dokumenty potrzebne w procesie naboru dostępne są pod adresem https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/edukacja/zlobki.html.

 

Powrót na początek strony