Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Urząd Miasta Kielce informuje, że od 3 sierpnia 2021 roku do 5 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00 trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych, które dysponują wolnymi miejscami. Na czas rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej było to 319 wolnych miejsc. 

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/, na tych samych zasadach, co postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział:

 • kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym; w postępowaniu uzupełniającym zakładają konta poprzez opcję „Wprowadź wniosek”;
 • kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;
 • kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;
 • kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale w czasie postępowania uzupełniającego zrezygnują z przyjęcia do tej placówki. Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły w celu jej usunięcia z systemu, a następnie wejść na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i złożyć ponownie wniosek.
   

Harmonogram postępowania uzupełniającego:

 • 16 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 16 sierpnia 2021 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

 • od 17 sierpnia 2021 roku do 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00 - potwierdzenie woli nauki - składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.

Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 • 23 sierpnia 2021 roku - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2020/2021 ukończyło 1 478 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 57 uczniów w szkołach specjalnych).

W roku szkolnym 2021/2022 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 3 048 miejsca  w 94 oddziałach:

 • 46 oddziały w liceach ogólnokształcących, w tym 1 oddział międzynarodowy i 2 oddziały mistrzostwa sportowego,  
 • 39 oddziały w technikach,
 • 9 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

Powrót na początek strony