Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

W Kielcach rozpoczęła się obowiązkowa kwalifikacja wojskowa, dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce. W inauguracji przedsięwzięcia udział wziął wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, który spotkał się z członkami Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pracownikami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce, które koordynuje proces orzekania.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

W miejscu prac komisji obecni są rekruterzy z Wojskowego Centrum Rekrutacji, którzy zachęcają młodych ludzi do odbycia dobrowolnej wojskowej służby zasadniczej.

Kwalifikacja prowadzona jest przez Powiatową Komisję Lekarską w budynku Internatu ZSE przy al. Tys. Państwa Polskiego 20. Prace komisji potrwają do 30 czerwca.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

• posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji),

• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.) obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku skreślenie z listy stawiennictwa może nastąpić po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie organu wzywającego do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr telefonów: 41 36 76 242 lub 603 744 230.

Uchylanie się od stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej będzie skutkowało nałożeniem grzywny lub przymusowym doprowadzeniem przez Policję (art. 59 ust. 8 Ustawy dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny - tj. Dz. U. 2022 poz. 2305 ze zm.).

Obowiązek stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Kielcach mieszczącej się przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych obejmuje:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 roku;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach  2021-2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o których mowa w art. 64 ust.4 ustawy o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji woskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 roku.

Powrót na początek strony