Rozpoczynają się prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”

Konsekwentna transformacja Miasta Kielce w kierunku miasta inteligentnego jest jednym z priorytetów Urzędu Miasta. Dlatego z początkiem roku 2021 miasto rozpoczyna proces projektowania strategii rozwoju zgodnej z dotychczasowymi kierunkami działań, która będzie kompleksową odpowiedzią na najnowsze trendy gospodarcze i potrzeby mieszkańców Kielc. 

„Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” zostanie opracowana w oparciu o szereg wykonanych wcześniej w tym celu analiz i dokumentów. Realizacją prac projektowych zajmie się wyłoniony w przetargu publicznym zespół projektowy firmy CPOINT Sp. z o.o.

Strategia rozwoju w dużej mierze skupi się na opracowaniu dla Kielc podejścia do modelu Smart City. Nieustannie pojawiające się innowacje technologiczne otwierają niespotykane dotąd możliwości zwiększenia komfortu życia mieszkańców „inteligentnych miast”. W znacznym stopniu wpływają one również na konkurencyjność danego obszaru na poziomie krajowym, a tym samym są niezbędne do konkurowania na arenie międzynarodowej. 

Należy jednak pamiętać, że Smart City to nie tylko nowe technologie. Ważnym elementem jest również wykorzystanie w funkcjonowaniu miasta zmieniających się uwarunkowań społecznych, trendów w zachowaniach mieszkańców, turystów, ale również ekonomicznych czy innych, w tym rozważne korzystanie z dóbr otaczającego miasto środowiska. Odpowiednie zaprogramowanie w strategii celów gospodarczo-społecznych i Smart City w horyzoncie czasowym 2030+ umożliwi miastu osiągnięcie synergii rozwoju płynącej z połączenia sprawdzonych rozwiązań oraz globalnych trendów w innowacjach. 

- Naszym priorytetem jest ciągły rozwój miasta oraz podnoszenie komfortu życia jego mieszkańców. Szczególnie zależy nam zatem na ich zaangażowaniu w proces tworzenia dokumentu, ale i współtworzenie rozwiązań z profesjonalnym zespołem doradców. Liczymy na czynny udział w konsultacjach wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego pięknego miasta - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc. 

Realizacją prac projektowych zajmie się wyłoniony w przetargu publicznym zespół projektowy firmy CPOINT sp. z o.o. pod kierownictwem Radosława Kubasia, który w przeszłości wspierał już rozwój Kielc w ramach realizacji trzech projektów w tym m.in. w obszarze kreowania oferty inwestycyjnej miasta. Koniec prac nad opracowaniem strategii został przewidziany na grudzień bieżącego roku.

- Cieszymy się z możliwości współpracy z miastem. Jesteśmy dumni z tego, że razem z lokalną społecznością będziemy mogli współtworzyć przyszłość Kielc - mówi Radosław Kubaś, managing partner Cpoint.

Kluczowym aspektem w tworzeniu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” będzie szerokie zaangażowanie lokalnych społeczności. Jest to szczególnie istotne, jako że to właśnie one będą głównymi odbiorcami tworzonej strategii. Z myślą o każdym mieszkańcu, przedsiębiorcy, instytucji oraz społeczności z Kielc i przyległych gmin, proces tworzenia dokumentu przewiduje przeprowadzenie dwóch tur konsultacji społecznych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, zostaną one przeprowadzone w formie stacjonarnej lub online. 

Podczas konsultacji, dzięki specjalnej infrastrukturze do głosowania, ich uczestnicy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat przyszłości swojego miasta, w tym zaplanowanych celów w zakresie miasta inteligentnego. Interesariusze strategii będą cyklicznie informowani o postępach prac i zbliżających się konsultacjach. Stworzony zostanie także specjalny adres mailowy, dzięki któremu będzie można zapisać się do newslettera, aby mieć pewność, że żadna informacja dotycząca przebiegu prac nad dokumentem nie zostanie pominięta.

W ramach dokumentu strategii opracowane zostaną również systemy monitorowania i ewaluacji, które umożliwią sprawne reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia, jak również precyzyjną ocenę efektywności tworzonej strategii. W dobie dużej zmienności trendów i sytuacji gospodarczych zapewni to miastu stabilność nawet w najbardziej nieprzewidywalnych sytuacjach. Powstaną także programy sektorowe, które będą pełnić rolę średniookresowych planów wykonawczych określających priorytety i zadania wraz ze wskazaniem sposobu ich finansowania oraz harmonogramem realizacji. 

Powrót na początek strony