Nowe programy wsparcia osób niepełnosprawnych

Miasto Kielce przystąpiło do realizacji dwóch nowych programów PFRON, adresowanych do osób z niepełnosprawnością, wspierające ich niezależność, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie przez Internet. Obsługą programów dla mieszkańców zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie - osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujące
w lokalach/budynkach niedostosowanych architektonicznie do ich potrzeb będą mogły otrzymać dopłatę do zakupu lub zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest:

  • posiadanie przez wnioskodawcę orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego,
  • złożenie oświadczenia wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • nieukończenie przez wnioskodawcę w momencie ubiegania się o pomoc 65 roku życia.

Składanie wniosków odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą przygotowanego przez PFRON i bezpłatnie udostępnionego „Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW).

Wnioski można składać do 31.12.2024 r.  

Z ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta - osoby niepełnosprawne, będące absolwentami szkół, zatrudnione lub poszukujące zatrudnienia mogą otrzymać dofinasowanie do wynajmu mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest:

  • posiadanie przez wnioskodawcę orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • posiadanie statusu absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskanego w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych,
  • złożenie oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożenie oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Składanie wniosków odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą przygotowanego przez PFRON i bezpłatnie udostępnionego „Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW).

Wnioski można składać do 31.12.2023 r.  

Obsługą programów dla mieszkańców zajmuje się Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w MOPR w Kielcach, pokój nr 14, tel. 41 331 25 24, wew. 233, 250.

Szczegółowe informacje na temat programów dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/ 

Powrót na początek strony