Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 1 grudnia br. o godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 rozpocznie się sesja Rady Miasta Kielce.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 3 listopada 2022 r. i 17 listopada 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej;

4) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Rajtarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tujowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wojciecha Kossaka oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Niecałej;

12) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/1013/2021 w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na obszarze Miasta Kielce;

13) projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr LIII/1269/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 9 września 2010r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

14) projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 2 w Kielcach;

15) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych;

16) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023;

17) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców;

18) projekt uchwały w sprawie ustalenie cen za usługi parkowania;

19) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;

20) projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości wskaźników dodatków mieszkaniowych;

21) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

22) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach;

23) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach;

24) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach;

25) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach;

26) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach;

27) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach;

28) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach, wskazania Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach, jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego oraz nadania jednostce statutu;

29) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie jednostki budżetowej o nazwie Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach;

30) projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach;

31) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

32) projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce;

33) projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce, ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Kielce.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony