Sesja Rady Miasta Kielce

O godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego rozpoczęła się sesja Rady Miasta Kielce. Posiedzenie prowadzone jest w TRYBIE ZDALNYM.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie uczczenia Pamięci Kieleckich Żydów w 80 rocznicę zagłady Żydów z kieleckiego getta;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

5) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej;

6) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni użytkowej stanowi powierzchnia biurowa o wysokim standardzie;

7) projekt uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej oraz wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej;

8) projekt uchwały w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ulicach Romualda Mielczarskiego i Tytusa Chałubińskiego;

9) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej, (dz. nr ew. 572, obr. 0008);

10) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Silnicznej, (dz. nr ew. 970, obr. 0010);

11) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej i przyznania prawa pierwszeństwa;

12) projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce;

13) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”;

14) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

15) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

16) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach;

17) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok oraz przyjęcia programu osłonowego „Udzielenie wsparcia i poprawa bezpieczeństwa seniorów w związku z epidemią COVID-19 w 2022 roku”;

18) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kieleckiemu;

19) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;

20) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

21) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

22) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;

23) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;

24) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

25) projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony