Sesja Rady Miasta Kielce

O godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego rozpoczęła się sesja Rady Miasta Kielce. Posiedzenie prowadzone jest w TRYBIE ZDALNYM.

 OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 17 marca 2022 roku o godz. 9.00 w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 17 lutego 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

5) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Winnicy w Ukrainie;

6) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;

7) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego;

8) projekt uchwały w sprawie określenia kwoty na projekty objęte Kieleckim Budżetem Obywatelskim na 2023 rok;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zalesie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Orlej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei IX Wieków Kielc oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tytusa Chałubińskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Wincentego Witosa i Wita Stwosza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Miłej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

18) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy Alei Górników Staszicowskich (dz. nr: 565);

19) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Chodkiewicza (obręb 0023, działki nr: 638/4, 638/6, 638/8);

20) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielce Śródmieście-Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja”;

21) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody „Nadzieje Kielc”;

22) projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;

23) projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kielcach;

24) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

25) projekt uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 21;

26) projekt uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce;

27) projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku;

28) projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce na rok 2022”;

29) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

30) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

31) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony