Sesja Rady Miasta Kielce

W piątek, 30 czerwca, w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach o godz. 9.00 rozpoczęła się sesja absolutoryjna. W porządku obrad m.in. wystąpienie prezydenta Kielc dotyczące wykonania budżetu za ubiegły rok, przedstawienie oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Kielce za rok 2022.

Wystąpienie prezydenta Kielc Bogdana Wenty podczas sesji absolutoryjnej

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Kielce, podjętych w 2022 roku.

5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce.

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kielce za rok 2022.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kielce:

1) głosy mieszkańców,

2) głosy Radnych.

8. Głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2022 rok, Sprawozdania finansowego Miasta Kielce za rok 2022 dla Rady Miasta Kielce oraz Sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych za 2022 rok przez samorządowe instytucje kultury i Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za rok 2022.

10. Prezentacja Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kielce na dzień 31 grudnia 2022 roku.

11. Prezentacja Uchwały Nr 29/2023 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2022 rok.

12. Prezentacja Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Rady Miasta Kielce i Zarządu Miasta Kielce.

13. Prezentacja uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kielce za 2022 rok.

14. Prezentacja Uchwały Nr 49/2023 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2023 r. dotycząca opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

15. Dyskusja nad wykonaniem budżetu Miasta Kielce za 2022 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,

w tym:

1) wystąpienia klubowe:

a) Przewodniczący Klubu Radnych Bezpartyjni i Niezależni,

b) Przewodniczący Klubu Radnych Koalicja Obywatelska,

c) Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,

d) Przewodnicząca Klubu Radnych Projekt Wspólne Kielce.

2) wystąpienia indywidualne:

a) Przewodniczący Komisji,

b) Radne/Radni,

c) wystąpienie Skarbnika Miasta w imieniu Prezydenta Miasta Kielce.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2022 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Kielce na 2022 rok.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego świadczących usługi na rzecz miasta Kielce.

19. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Sprawy różne i wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

 

Powrót na początek strony